Amen­dement Hazekamp: meeste exotische en wilde dieren niet geschikt voor leven in gevan­gen­schap


23 februari 2016

Amendment 3

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Marisa Matias, Kate?ina Kone?ná, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez
namens de GUE/NGL-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE

Invoering van compatibele systemen voor de registratie van gezelschapsdieren in de lidstaten

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)

Amendment

C bis. overwegende dat de ontsnapping van exotische of wilde dieren kan leiden tot een ongecontroleerde verspreiding waardoor het milieu, de volksgezondheid en de economie worden aangetast; overwegende dat de meeste exotische en wilde dieren niet geschikt zijn voor een leven in gevangenschap en dat er bijgevolg enorme problemen van dierenwelzijn ontstaan;


Status

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendement Hazekamp: onvoldoende socialisatie gezelschapsdieren leidt tot gedrags- en welzijnsproblemen

Lees verder

Amendement Hazekamp: bedrijven van puur commerciële handel in gezelschapsdieren

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer