Amen­dement Hazekamp: bedrijven van puur commer­ciële handel in gezel­schaps­dieren


23 februari 2016

Amendment 2

Anja Hazekamp, Stefan Eck, Marisa Matias, Katerina Konecná, Tania González Peñas, Miguel Urbán Crespo, Lola Sánchez Caldentey, Xabier Benito Ziluaga, Estefanía Torres Martínez
namens de GUE/NGL-Fractie

Gezamenlijke ontwerpresolutie
PPE, S&D, ECR, ALDE, GUE/NGL, Verts/ALE

Invoering van compatibele systemen voor de registratie van gezelschapsdieren in de lidstaten

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Amendment

B bis. overwegende dat steeds meer mensen van het niet-commerciële systeem misbruik maken om een puur commerciële handel in gezelschapsdieren te drijven;


Status

Voor

Tegen

Word lid

    Word lid Doneer