Amen­dement Hazekamp: aanbe­ve­lingen aan de Europese Commissie voor de onder­han­de­lingen over TTIP (19)


24 februari 2015

Paolo De Castro, James Nicholson
Recommendations to the European Commission on the negotiations for the Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP)

Amendement 105
Lidia Senra Rodríguez, Matt Carthy, Luke Ming Flanagan, Anja Hazekamp, Pablo
Iglesias, Miguel Viegas, Stefan Eck

Ontwerpadvies
Paragraaf 1 – letter b

Ontwerpadvies

b) zich er uitdrukkelijk toe te verbinden de
normen op het gebied van
voedselveiligheid en gezondheid van mens
en dier, zoals gedefinieerd in de EUwetgeving,
te handhaven en de
grondwaarden van de EU, zoals het
voorzorgsbeginsel, niet te ondermijnen;

Amendement

b) zich er uitdrukkelijk toe te verbinden de
normen op het gebied van
voedselveiligheid, gezondheid van mens en
dier en dierenwelzijn, zoals gedefinieerd in
de EU-wetgeving, te handhaven en de
grondwaarden van de EU, zoals het
voorzorgsbeginsel, de erkenning van
dieren als wezens met gevoel, zoals
vastgelegd in artikel 13 VWEU, en het
Handvest van de grondrechten van de
Europese Unie, niet te ondermijnen en te
eerbiedigen;


Status

Verworpen

Voor

Tegen

Word lid

    Word lid Doneer