Bijdrage plenaire verga­dering over de toela­tings­pro­cedure van de EU voor pesti­ciden


14 januari 2019

Anja Hazekamp (PvdD): Voorzitter, Europa's goedkeuring van Monsanto's glyfosaat is en blijft een groot schandaal. Het is nu ruim een jaar geleden dat Monsanto, het Duitse Bondsinstituut voor Risico-inschatting, de voedselautoriteit EFSA en de Europese Commissie deze goedkeuring er samen doorheen drukten bij de EU-lidstaten.

Dit besluit werd genomen op basis van dubieuze, gemanipuleerde en door de industrie aangeleverde studies. Europa neemt daarbij onacceptabele risico's voor de gezondheid van meer dan 500 miljoen burgers en de gezondheid van dieren. Europa laat het toe dat er meer en meer van dit gif in ons milieu, onze wateren, ons voedsel en onze lichamen wordt gepompt.

Naar aanleiding van dat glyfosaatschandaal richtte het Europees Parlement dan ook deze bijzondere onderzoekscommissie voor de toelatingsprocedure voor pesticiden op. De aanbevelingen van deze bijzondere commissie voor pesticidentoelating zijn veelbelovend. Europa moet transparanter worden en onafhankelijk van de industrie bepalen of landbouwgif veilig voor gebruik is. Er moet minder gif worden gebruikt in zijn totaliteit. Gebruik van landbouwgif op openbare plaatsen moet worden verboden. En dieren mogen niet langer worden misbruikt om de zogenaamde veiligheid van gif aan te tonen. Zoals de rapporteur zojuist al aangaf, de Bijzondere Commissie toelatingsprocedure van de Unie voor pesticiden wil dierproefvrije testmethoden.

Stuk voor stuk goede aanbevelingen die de Partij voor de Dieren van harte onderschrijft. Ik ga er dan ook van uit dat deze aanbevelingen worden omarmd door de Europese Commissie, maar ook door de Europese Raad, en dat zij worden opgenomen in de algemene voedselwetgeving.

Rest alleen nog het opruimen van restanten uit het verleden. Glyfosaat moet direct van de markt, want er is geen enkele basis voor de afgegeven goedkeuring. Dat is ook wat één miljoen burgers van ons hebben gevraagd.

Voorts ben ik van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over trans­pa­rantie en duur­zaamheid van de EU-risi­co­be­oor­deling in de voed­sel­keten

Lees verder

Bijdrage milieucommissie tijdens een gedachtewisseling met de Europese Commissie over de behandeling van hormoonverstorende stoffen

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer