Bijdrage mili­eu­com­missie over een bezwaar op grond van artikel 112: vast­stelling van bijzondere voor­waarden voor de invoer van levens­mid­delen en dier­voeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kern­cen­trale


2 december 2019

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. De Commissie stelt voor om voedsel geproduceerd en vis die gevangen is in de wateren rondom Fukushima, niet meer te laten testen op radioactiviteit. En dit zonder alle gegevens te publiceren over de veiligheid van dit voedsel. Bovendien is deze maatregel kennelijk alleen gebaseerd op gegevens van de Japanse autoriteiten, niet op eigen testgegevens. Kan de Commissie bevestigen dat de Japanse testen überhaupt zeer beperkt zijn, en niet het volledige stralingsgamma behelzen?

En klopt het dat er Japanse voornemens zijn om enorme hoeveelheden radioactief koelwater te lozen? Wat niet alleen een groot gevaar is voor het milieu, maar ook voor de voedselveiligheid, en wat koste wat kost voorkomen moet worden? En welk pressiemiddel denkt de Commissie nog te hebben om Japan op andere gedachten te brengen wat deze geplande lozing betreft, als ze nu alweer alle handelsvoorwaarden laat vallen?

Kan het zijn dat we hier een van de meest schadelijke mechanismen van de 'moderne' vrijhandelsverdragen in werking zien? Of moeten we geloven dat het toeval is dat kort na de inwerkingtreding van het vrijhandelsverdrag met Japan, onze voedselveiligheidsnormen verlaagd worden, en dat dit niet het resultaat is van 'regulatory cooperation'?

Hoe kan het überhaupt dat we koste wat kost de handel met een land als Japan willen bevorderen? Een land dat recentelijk weer de commerciële walvisjacht heeft geopend en waar elk jaar duizenden dolfijnen bruut worden afgeslacht?

Daarom zullen wij voor dit bezwaar stemmen en ik hoop van harte op de steun van de collega's.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage milieucommissie over een bezwaar op grond van artikel 111, lid 3, van het Reglement: Gedelegeerde handeling betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels - titaandioxide

Lees verder

Bijdrage milieucommissie over een bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: de verlenging van de geldigheidsduur voor de werkzame stof mancozeb

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer