Bijdrage mili­eu­com­missie over een bezwaar op grond van artikel 111, lid 3, van het Reglement: Gede­le­geerde handeling betref­fende de indeling, etiket­tering en verpakking van stoffen en mengsels - titaan­di­oxide


2 december 2019

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. Hoewel er een eerste stap wordt gezet om het kankerverwekkende titanium dioxide te classificeren en gebruikers te waarschuwen, blijven veelgebruikte vaste en vloeibare vormen, zoals verf, buiten schot.

Grote kans dat de Commissie nu denk dat ze de juiste balans hebben gevonden tussen het beschermen van de gezondheid en de belangen van het bedrijfsleven. En dat is nu ook precies het fundamentele probleem van deze verordening.

Want bij de noodzaak om onze gezondheid te beschermen, hoort geen compromis met financiële belangen. Bij gevaarlijke stoffen die risico's opleveren zou voor elke toepassing de hoogste classificatie moeten gelden. Zodat er eindelijk werk wordt gemaakt van een serieuze en complete vervangstrategie.

En ik begrijp ook niet hoe de Commissie, die elke autorisatie van GMO's waarvoor geen democratische steun is van het parlement en de lidstaten, goedpraat met als argument dat ze EFSA moeten volgen - wat overigens niet verplicht is - en nu tegen het advies van ECHA's risk-assessment committee in besluit om een groot aantal toepassingen van deze gevaarlijke stof vogelvrij te laten. Ze is hier namelijk wél verplicht om de risk-assessment committee te volgen.

Maar ik begrijp al helemaal niet hoe mevrouw Zalewska [rapporteur] het legitieme belang van werknemers, consumenten en het milieu om beschermd te worden tegen kankerverwekkende stoffen zo bruusk aan de kant kan schuiven voor simpel winstbejag.

Ik dring er dan ook bij mijn collega's op aan om dit onverantwoordelijke bezwaar niet te steunen. U weet allemaal dat de lobby van de industrie dit geschreven heeft.

Dank u wel.