Bijdrage mili­eu­com­missie over een bezwaar op grond van artikel 112 van het Reglement: de verlenging van de geldig­heidsduur voor de werkzame stof mancozeb


2 december 2019

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel. Helaas moeten we wederom bezwaar aantekenen tegen de procedureel verlengde goedkeuring van twee gevaarlijke pesticiden. Recent heeft een overweldigende meerderheid ons vorige bezwaar gesteund en opgeroepen om geen nieuwe verlengde goedkeuringen af te geven aan pesticiden waarvan vaststaat dat ze een gevaar opleveren voor mens, dier en milieu. En enkele dagen daarna kwam de Commissie alweer met een volgende procedurele verlenging.

Het gaat hier om een extra jaar van goedkeuring voor onder andere dimoxystrobin en mancozeb. Die verlengingen zouden nodig zijn omdat de procedures om een besluit te nemen over de goedkeuring nog niet afgerond zijn. Maar waarom zijn die procedures nog niet klaar?

Volgens de Nederlandse goedkeuringsautoriteit zijn er in ieder geval voor Mancozeb al voldoende gegevens beschikbaar bij EFSA om nu een besluit te nemen. En het is van groot belang dat we dat inderdaad gaan doen, voordat de huidige goedkeuringstermijn afloopt eind januari.

Want Mancozeb is een van de meest gebruikte fungiciden in de EU en maakt mensen onherstelbaar ziek. In landen als Nederland en Frankrijk, waar dit landbouwgif rijkelijk gebruikt wordt door boeren, zijn er zeer sterke aanwijzingen dat boeren, hun families en omwonenden er Parkinson van krijgen.

Het is niet alleen neurotoxisch, maar bovendien heeft de risk-assessment commissie van ECHA geconcludeerd dat het giftig is voor de voortplanting, klasse 1B. Dat betekent dat het niet voldoet aan de veiligheidscriteria die vastliggen in de pesticidenwetgeving. Dit gif moet dus zo snel mogelijk verboden worden. Het is compleet onverantwoord om mensen daar nóg eens een jaar aan bloot te stellen. Dat geldt ook voor dimoxystrobin, waarvan in de al door de Commissie voorgestelde verordening uit 2015 al is vastgesteld dat het hormoonverstorend werkt. Hormoonverstorende stoffen mogen niet goedgekeurd worden, dus ook deze verlenging gaat in tegen de pesticiden wetgeving en stelt mens, dier en milieu bloot aan onacceptabele risico’s.

Het is dan ook noodzakelijk dat de Commissie nog deze maand met voorstellen komt om deze twee gevaarlijke stoffen te verbieden.

En ze heeft daar alle mogelijkheid toe, omdat er genoeg wetenschappelijke onderbouwing is voor een verbod. Maar ook omdat ze zelf met de door haar gevolgde procedure bij een ander gevaarlijke pesticide, chlorpyrifos, laat zien dat het gewoon kan.

Ik krijg graag een reactie van de Commissie op deze punten. En ik hoop op steun voor dit bezwaar.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage milieucommissie over een bezwaar op grond van artikel 112: vaststelling van bijzondere voorwaarden voor de invoer van levensmiddelen en diervoeders van oorsprong uit of verzonden vanuit Japan in verband met het ongeval in de kerncentrale

Lees verder

Bijdrage namens de milieucommissie tijdens de openbare hoorzitting “Revaluation of the wolf population in the EU”

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer