Bijdrage mili­eu­com­missie over de tenuit­voer­legging van Richtlijn 2009/128/EG betref­fende een duurzaam gebruik van pesti­ciden


8 november 2018

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel voorzitter. Duurzaamheid en pesticiden, dat zijn twee woorden die ik eigenlijk niet in één zin zou gebruiken. Het huidige gebruik van pesticiden is kenmerkend voor de intensieve manier waarop we tegenwoordig ons voedsel produceren, waarbij op alle mogelijke manieren de opbrengst wordt verhoogd tegen zo laag mogelijke kosten. Met gebruik van, helaas, grote hoeveelheden chemische pesticiden.

Dit heeft grote gevolgen voor volksgezondheid, het milieu, de drinkwatervoorziening, de gezondheid van dieren en de biodiversiteit. Maar het bedreigt ook de voedselproductie, door vermindering of zelfs het uitsterven van bijen en andere bestuivende insecten. Daar is niets duurzaams aan.

Maar ik vind, ondanks de titel, dat de rapporteur een goed rapport heeft afgeleverd. Het rapport heeft het voorzorgsbeginsel als uitgangspunt, het is kritisch over de gebrekkige implementatie door de lidstaten, het vraagt om reële en kwantificeerbare doelstellingen en het vraagt om pesticiden en hormoonverstorende stoffen die schadelijk zijn voor mens, dier of milieu, van de markt te houden.

Wat nog ontbreekt is dat er meer aandacht zou moeten komen voor een transitie naar een duurzaam voedselsysteem. Gericht op kwaliteit in plaats van bulkproductie en zonder gebruik van pesticiden.

Ik zie uit naar de samenwerking met de rapporteur, maar ook de schaduwrapporteurs, om hier een duurzaam rapport van te maken. Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage milieucommissie over het voorstel "Schone lucht voor iedereen"

Lees verder

Bijdrage milieucommissie over het imple­men­ta­tie­rapport over dier­trans­porten

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer