Bijdrage mili­eu­com­missie over de herziening van het EU-initi­atief bestuivers - Een nieuwe over­een­komst voor bestuivers


6 maart 2023

Anja Hazekamp (PvdD):

Dank u wel voorzitter, en hartelijk dank aan de Commissie voor het geüpdatet actieplan voor bestuivers. Het belang van het beschermen van deze cruciale link in onze eco- en voedselsystemen staat buiten kijf. De bedreigingen voor hun gezondheid zijn divers, en het is goed dat de Commissie naar al die oorzaken kijkt en ze aan probeert te pakken, volle steun daarvoor. Maar de grootste bedreiging is natuurlijk de industriële landbouw, met zijn monoculturen en gifgebruik, en zonder een serieuze aanpak van dat probleem zullen de bestuivers zich nooit herstellen. De stad als toevluchtsoord, staat er eufemistisch in het actieplan - dat moet natuurlijk helemaal niet nodig zijn. Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid moet echt drastisch op de schop, zodat de omslag naar een gifvrije en bio-diverse landbouw gerealiseerd wordt, graag krijg ik een reactie van de Commissie hoe zij dit ziet en hoe zij dit wil aanpakken.

Bestuivers hebben het overal ter wereld moeilijk, en dat is voor een groot deel te wijten aan neonicotinoïden. De Commissaris heeft ons al aan het begin van zijn termijn beloofd om het exporteren van dit gevaarlijke gif te verbieden. Dit hoognodige exportverbod is er echter nog steeds niet. Wanneer gaat de Commissie dit exportverbod te realiseren? De wijziging van de CLP wetgeving is hier ook niet voor ingezet, waarom niet? Het moet voor de zomer in gang gezet zijn om dit nog af te kunnen ronden, dat weet de Commissie toch ook? Graag krijg ik een harde toezegging vandaag.

Willen we de bijen en andere bestuivers redden, wereldwijd redden? Dan moeten we grote stappen zetten en zo snel mogelijk.

Interessant voor jou

Bijdrage milieucommissie over het duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 2021/2115

Lees verder

Bijdrage milieucommissie over het arrest van het HvJ in zaak C-162/21 betreffende afwijkingen van het uitdrukkelijke verbod op het in de handel brengen en het gebruik van zaden die zijn behandeld met gewasbeschermingsmiddelen die neonicotinoïden bevatten

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer