Bijdrage mili­eu­com­missie over duurzame chemi­caliën


4 mei 2023

Anja Hazekamp (PvdD):

Dank u wel voorzitter, en hartelijk dank aan mevrouw Spyraki voor het werk aan het ontwerp rapport.

De strategie voor duurzame chemicaliën is een van de belangrijke pijlers van de green deal. In onze resolutie daarover hebben wij als parlement sterk gepleit voor het uitbreiden van de gevaar-classificering naar hormoonverstoorders, en de meest persistente, mobiele en giftige stoffen. Het is dan ook nu onze taak om dit wetsvoorstel waarin dat geregeld wordt, te versterken. Zeker omdat dit tot dusver de enige belofte uit de Strategie is die we hebben. Ik weet dat mevrouw Spyraki net als ik zeer verontwaardigd en bezorgd is over het uitblijven van de beloofde herziening van REACH, dus ik verwacht zeker dat we er in de onderhandelingen over dit CLP voorstel er ook samen wel zullen uitkomen.

We hebben echter flink wat te bespreken, dat wel. De rapporteur doet wat voorstellen die eerder de gezondheid van de aandeelhouders van de chemische industrie ten goede gaan komen dan de gezondheid van mens, dier en milieu. Terwijl we in onze motie, waar mevrouw Spyraki ook de shadow op was, hebben vastgelegd dat het uitgangspunt is “dat elke vorm van verontreiniging moet worden voorkomen of zodanig moet worden verminderd dat deze niet meer schadelijk is voor de volksgezondheid en het milieu.”

Dus de voorstellen van de rapporteur op het gebied van mengstoffen, en om de sociaaleconomische commissie een rol te geven in de classificatie van chemicaliën, kan ik niet steunen. En ik denk dat we helaas op REACH zullen moeten wachten om de voorstellen om het chemisch agentschap ECHA te versterken een plaats in de wet te kunnen geven.

We hebben met dit wetsvoorstel echter ook een kans voor het bevorderen van methoden voor de veiligheid van stoffen te onderzoeken zonder dieren te gebruiken. Ik vind dat zelf zeer belangrijk. Het is trouwens in veel gevallen veel veiliger en veel nauwkeuriger dan de veiligheid te testen op muizen, wormen of honden. Er zijn zo ontzettend veel nieuwe approach methodologies, zoals in Vivo, in silico, celkweken, organen op een chip,… Het is echt onvoorstelbaar wat er allemaal gebeurt op dit punt. Ik denk dan ook dat we daarop moeten focussen.

Ik ben blij dat de rapporteur ook heeft nagedacht over hoe we van de dierproeven kunnen afkomen.

Zouden we ook een mechanisme in kunnen bouwen om nieuwe alternatieve testmethoden, wanneer die in VN verband worden goedkeurend, direct in te voegen in de CLP? En tot slot, nu we ook de kans hebben om de wijze van labelen van chemische stoffen aan te passen, zullen we daarop ook zichtbaar maken wanneer er gebruik is gemaakt van dieren? Dat lijkt mij een goede stimulans om nu eindelijk eens af te komen van al dat dierenleed.

Ik werk aan amendementen op onder andere deze punten en kijk er naar uit om die met jullie allemaal te bespreken. Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage milieucommissie over REACH

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering om een resolutie over het Europees burgerinitatief 'Stop het ontvinnen van haaien' toe te voegen aan de agenda

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer