Vragen over octo­pus­kwe­kerij gepland door Nueva Pescanova in Las Palmas, Gran Canaria, Cana­rische Eilanden


Indiendatum: 5 jul. 2022

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002432/2022
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Sylwia Spurek (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Martin Häusling (Verts/ALE), Michal Wiezik (Renew), Margrete Auken (Verts/ALE), Tilly Metz (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Malte Gallée (Verts/ALE), Manuela Ripa (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Marie Toussaint (Verts/ALE), Ignazio Corrao (Verts/ALE), Eleonora Evi (Verts/ALE), Caroline Roose (Verts/ALE)

Het Spaanse bedrijf Nueva Pescanova bouwt de eerste commerciële octopuskwekerij in de wereld op de Canarische Eilanden. Het project zal ertoe leiden dat elk jaar een miljoen octopussen worden gedood. Het kweken van octopussen druist in tegen de strategische richtsnoeren inzake aquacultuur, uit hoofde waarvan bij laagtrofische soorten juist naar diversificatie moet worden gestreefd. Daarnaast wordt er in het kader van de “van boer tot bord”-strategie naar gestreefd het aantal industriële kwekerijen te reduceren en duurzaam voedsel te produceren dat het welzijn van zogenaamde landbouwhuisdieren verbetert. Deze doelstellingen kunnen niet worden verwezenlijkt middels de bouw van nieuwe industriële kwekerijen voor soorten die tot nu toe nog nooit zijn gekweekt. Volgens het meest recente onderzoek zijn octopussen verder dieren met gevoel, in staat om pijn te ervaren, en is het kweken van deze soort met een hoog welzijnsniveau niet mogelijk. Zij moeten niet in industriële kwekerijen worden gehouden. Indien dit project het groene licht krijgt, oefent het druk op de oceaan uit en ontstaan er negatieve gevolgen voor de plaatselijke zeedieren en de nabijgelegen gemeenschappen.

Kan de Commissie in het licht hiervan antwoorden op de volgende vragen:

  1. Welke maatregelen is de Commissie van plan te gaan nemen in het kader van de “van boer tot bord”-strategie, bijvoorbeeld in de context van de toetsing met betrekking tot duurzame voedselveiligheid en dierenwelzijn, om de uitbreiding van het industrieel kweken van octopussen en andere nieuwe soorten te verbieden?
  2. Gaat de Commissie verhinderen dat de Spaanse regering EU-fondsen toewijst aan de intensieve octopuskwekerij van Nueva Pescanova?
  3. Gaat de Commissie stappen zetten om octopussen als wezens met gevoel te erkennen?

Indiendatum: 5 jul. 2022
Antwoorddatum: 8 sep. 2022

Antwoord van mevrouw Kyriakides
namens de Europese Commissie

In de Verdragen[1] worden dieren erkend als wezens met gevoel en wordt vereist dat hiermee rekening wordt gehouden bij het formuleren van EU-beleid op het gebied van bijvoorbeeld landbouw of visserij[2].

Zoals vermeld in de „van boer tot bord”-strategie[3] zal de Commissie de wetgeving inzake dierenwelzijn herzien. In de bijbehorende aanvangseffectbeoordeling[4] werd geen verbod op het kweken van koppotigen als beoogde optie opgenomen. Een indicatieve routekaart voor de wetenschappelijke output van de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid op het gebied van dierenwelzijn die in de periode 2023‐2030 moet worden geleverd, omvat evenwel koppotigen[5].

De Commissie is van mening dat het kweken van octopussen het risico met zich mee kan brengen dat de in het wild levende visbestanden onder extra druk komen te staan. Daarom is het wenselijk dat visvoeder voor octopussen kan worden teruggetraceerd tot op duurzame wijze geëxploiteerde bestanden of dat passend onderzoek wordt verricht naar alternatieve voedingspatronen die geschikt zijn voor het kweken van octopussen. In de „strategische richtsnoeren voor een duurzamere en concurrerendere EU-aquacultuur voor de periode 2021 tot en met 2030”[6] wordt benadrukt dat voor duurzame voedersystemen moet worden gezorgd en wordt aanbevolen de diversificatie van de EU-aquacultuur naar soorten aquacultuur met betere milieuprestaties te ondersteunen.

Zoals aangegeven in het antwoord op schriftelijke vraag E‐001498/22[7], verbiedt de Commissie EU-financiering voor het kweken van octopussen niet.

[1] Artikel 13 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).

[2] Bij artikel 13 VWEU is tevens vereist dat de EU en de lidstaten bij het formuleren en uitvoeren van dierenwelzijnsbeleid de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en gebruiken van de lidstaten met betrekking tot met name „godsdienstige riten, culturele tradities en regionaal erfgoed” eerbiedigen.

[3] Een „van boer tot bord”-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem (COM(2020) 381).

[4] https://ec.europa.eu/info/law/...

[5] https://food.ec.europa.eu/syst...

[6] COM(2021) 236 final.

[7] https://www.europarl.europa.eu...

Interessant voor jou

Vragen over het verzoek om informatie over ontwerpuitvoeringshandeling D080345 van de Commissie (SANTE/10146/2022)

Lees verder

Vragen over makreelhaaien

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer