Vragen over het promoten van vlees


Indiendatum: jun. 2022

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002017/2022
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Anja Hazekamp (The Left), Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

Commissaris Wojciechowski heeft zich recentelijk uitgesproken over de (bevordering van de) vleesconsumptie in de EU. In de context van voedselveiligheid, de oorlog in Oekraïne en de inefficiëntie van de productie van dierlijke eiwitten stelde hij: “Ik wil consumenten niet voorschrijven wat ze moeten eten”(1).

Volgens de commissaris zal de vleesproductie in de EU niet afnemen als gevolg van de huidige marktsituatie. De Commissie beheert op dit moment de markt door 38,1 miljard EUR uit te geven voor de promotie van dierlijke producten.

Uit een openbare raadpleging is duidelijk gebleken dat de burgers van de EU juist het tegenovergestelde willen(2). De Commissie heeft evenwel ‘nee’ gezegd tegen een plan om plantaardige eiwitten te bevorderen(3). De Commissie vertelt de burgers derhalve - indirect - wat zij moeten eten. Het optreden van de Commissie staat ook haaks op de “van boer tot bord”-strategie en het laatste rapport van het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering, waarin staat dat het verminderen van de consumptie van vlees een voorwaarde is voor het beperken van de klimaatverandering(4).

1. Erkent de Commissie het belang van het verminderen van de consumptie van vlees in de strijd tegen klimaatverandering?

2. Erkent zij het verschil tussen “mensen voorschrijven wat zij moeten eten” en het stimuleren van keuzes met het oog op het waarborgen van een leefbare planeet?

3. Kan zij uitleggen waarom zij de voorkeur geeft aan het bevorderen van dierlijke producten in plaats van plantaardige voedingsproducten?

(1)https://www.youtube.com/watch?...
(2)https://ec.europa.eu/info/law/...
(3)https://www.duurzaam-onderneme...
(4)https://www.ipcc.ch/report/six...

Original text

Commissioner Wojciechowski recently expressed his opinion on the promotion and consumption of meat in the EU. In the context of food security, the war in Ukraine and the inefficiency of producing animal protein, he stated: ‘I do not want to tell consumers what to eat’(1).

According to the Commissioner, meat production in the EU will not be reduced because of the current market situation. The Commission currently governs the market by spending EUR 38.1 million on promoting animal products.

A public consultation clearly showed that EU citizens want the opposite(2). However, a plan to promote plant proteins was rejected by the Commission(3). The Commission is therefore telling citizens – indirectly – what to eat. Its actions are also contrary to the farm to fork strategy and the latest report by the Intergovernmental Panel on Climate Change, which states that reducing meat consumption is necessary for mitigating climate change(4).

1. Does the Commission recognise the importance of reducing meat consumption in the fight against climate change?

2. Does it recognise the difference between ‘telling people what to eat’ and incentivising choices to ensure a liveable planet?

3. Can it explain why it favours the promotion of animal products over plant-based food?