Vragen over het promoten van vlees


Indiendatum: jun. 2022

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002017/2022
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Anja Hazekamp (The Left), Francisco Guerreiro (Verts/ALE)

Commissaris Wojciechowski heeft zich recentelijk uitgesproken over de (bevordering van de) vleesconsumptie in de EU. In de context van voedselveiligheid, de oorlog in Oekraïne en de inefficiëntie van de productie van dierlijke eiwitten stelde hij: “Ik wil consumenten niet voorschrijven wat ze moeten eten”(1).

Volgens de commissaris zal de vleesproductie in de EU niet afnemen als gevolg van de huidige marktsituatie. De Commissie beheert op dit moment de markt door 38,1 miljard EUR uit te geven voor de promotie van dierlijke producten.

Uit een openbare raadpleging is duidelijk gebleken dat de burgers van de EU juist het tegenovergestelde willen(2). De Commissie heeft evenwel ‘nee’ gezegd tegen een plan om plantaardige eiwitten te bevorderen(3). De Commissie vertelt de burgers derhalve - indirect - wat zij moeten eten. Het optreden van de Commissie staat ook haaks op de “van boer tot bord”-strategie en het laatste rapport van het Intergouvernementeel Panel over klimaatverandering, waarin staat dat het verminderen van de consumptie van vlees een voorwaarde is voor het beperken van de klimaatverandering(4).

1. Erkent de Commissie het belang van het verminderen van de consumptie van vlees in de strijd tegen klimaatverandering?

2. Erkent zij het verschil tussen “mensen voorschrijven wat zij moeten eten” en het stimuleren van keuzes met het oog op het waarborgen van een leefbare planeet?

3. Kan zij uitleggen waarom zij de voorkeur geeft aan het bevorderen van dierlijke producten in plaats van plantaardige voedingsproducten?

(1)https://www.youtube.com/watch?...
(2)https://ec.europa.eu/info/law/...
(3)https://www.duurzaam-onderneme...
(4)https://www.ipcc.ch/report/six...

Original text

Commissioner Wojciechowski recently expressed his opinion on the promotion and consumption of meat in the EU. In the context of food security, the war in Ukraine and the inefficiency of producing animal protein, he stated: ‘I do not want to tell consumers what to eat’(1).

According to the Commissioner, meat production in the EU will not be reduced because of the current market situation. The Commission currently governs the market by spending EUR 38.1 million on promoting animal products.

A public consultation clearly showed that EU citizens want the opposite(2). However, a plan to promote plant proteins was rejected by the Commission(3). The Commission is therefore telling citizens – indirectly – what to eat. Its actions are also contrary to the farm to fork strategy and the latest report by the Intergovernmental Panel on Climate Change, which states that reducing meat consumption is necessary for mitigating climate change(4).

1. Does the Commission recognise the importance of reducing meat consumption in the fight against climate change?

2. Does it recognise the difference between ‘telling people what to eat’ and incentivising choices to ensure a liveable planet?

3. Can it explain why it favours the promotion of animal products over plant-based food?


Indiendatum: jun. 2022
Antwoorddatum: 8 aug. 2022

Antwoord van de heer Wojciechowski
namens de Europese Commissie

Het afzetbevorderingsbeleid van de EU[1] voor agrovoedingsproducten is erop gericht het concurrentievermogen van de sector te vergroten door, zowel binnen als buiten de Unie, meer bekendheid te geven aan de hoge normen die aan de EU-landbouw worden gesteld op het gebied van kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid.

In de „van boer tot bord”-strategie[2] is een herziening van het beleid aangekondigd. De Commissie wil dat dit beleid meer bijdraagt aan duurzame productie en consumptie en wil het in overeenstemming brengen met de veranderende voedingspatronen. Wat vlees betreft, moet die herziening vooral ingaan op het ondersteunen van de duurzaamste, meest koolstofefficiënte methoden in de veeteelt. Zoals bepaald in de Europese klimaatwet[3], zal de Commissie evalueren in welke mate het wetgevingsvoorstel strookt met de doelstelling inzake klimaatneutraliteit.

Met het huidige beleid wordt geen voorkeur gegeven aan specifieke producten. Alleen voor de afzetbevordering van verse groenten en fruit zijn exclusief middelen gereserveerd. Tussen 2016 en 2019 waren groenten en fruit, biologische producten, wijn, tafelazijn en cider de belangrijkste productcategorieën[4]. Het werkprogramma voor 2022 bevat een subcriterium voor de toekenning van subsidies dat, voor de voorgestelde afzetbevorderingsprojecten die gericht zijn op de interne markt, waarde toekent aan projecten die zijn afgestemd op de doelstellingen van het Europees kankerbestrijdingsplan. Er wordt in het bijzonder een verschuiving aangemoedigd naar een meer plantaardig voedingspatroon met minder rood en verwerkt vlees en andere levensmiddelen die verband houden met kankerrisico’s (bv. alcoholische dranken). Het aantal aanvragen voor financiering overstijgt elk jaar het beschikbare budget. Alle programmavoorstellen, ongeacht de producten waarvan wordt beoogd de afzet te bevorderen, worden door onafhankelijke deskundigen beoordeeld en alleen de voorstellen met de hoogste scores worden voor financiering geselecteerd.

[1] Verordening (EU) nr. 1144/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 inzake voorlichtings‐ en afzetbevorderingsacties betreffende landbouwproducten uitgevoerd op de interne markt en in derde landen en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 3/2008 van de Raad (PB L 317 van 4.11.2014, blz. 56).

[2] COM(2020) 381 final, blz. 7.

[3] Verordening (EU) 2021/1119 van het Europees Parlement en de Raad van 30 juni 2021 tot vaststelling van een kader voor de verwezenlijking van klimaatneutraliteit, en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 401/2009 en Verordening (EU) 2018/1999 („Europese klimaatwet”).

[4] COM(2021) 49 final.

Interessant voor jou

Vragen over de bouw van een muur aan de Pools-Belarussische grens in het bos van Białowieża

Lees verder

Vragen over de opname van nadere bepalingen inzake het vervoer van vis in de komende herziening van Verordening (EG) nr. 1/2005 van de Raad

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer