Vragen over het faci­li­teren van de commer­ciële handel in tijgers en lichaams­delen van tijgers door de EU


Indiendatum: mei 2020

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Anja Hazekamp

The report ‘Europe’s second-class tigers’ by animal welfare organisation FOUR PAWS reveals that Member States continue to import and export both, tigers and tiger parts/derivatives, for commercial purposes. During 2014-2018 the Czech Republic, Belgium and Malta exported more than 10 tigers. Belgium and Denmark imported skins, bodies and trophies all under CITES code ‘T’, meaning the items were traded for commercial purposes. The Netherlands issued permits for commercial export of 10 tiger bodies, 15 tiger skins and one trophy to China, where there is a significant demand for tiger parts to produce traditional medicines.

1) Can the commission provide an accurate overview of the numbers of live tigers kept in Europe, and the number of tigers, tiger parts/derivatives that were traded for commercial purposes from and to the EU?

2) CITES CoP14 Decision 14.69 states that tigers should not be bred for trade. It is clear that the CITES decision is not being applied by Member States. Does the Commission agree, that the EU should not contribute to the breeding of tigers for the commercial trade in tigers or their parts?

3) Does the Commission consider to adopt additional measures, including comprehensive bans on all commercial trade in live tigers and all trade in tiger parts?

Indiendatum: mei 2020
Antwoorddatum: 30 jul. 2020

Antwoord van de heer Sinkevičius
namens de Europese Commissie

Tijgers zijn opgenomen in bijlage A bij Verordening (EG) nr. 338/97[1]. Het commerciële gebruik van in het wild gevangen tijgers is verboden en de handel in dieren die in gevangenschap zijn gefokt, wordt streng gecontroleerd. Alle levende tijgers die zijn vrijgesteld van het verbod op commercieel gebruik, moeten op unieke wijze worden gemerkt. Hoewel er geen centraal register van in de EU gehouden tijgers bestaat, is het aantal certificaten dat voor de commerciële handel in tijgers en lichaamsdelen of derivaten van tijgers wordt uitgegeven, bekend en beschikken de autoriteiten van de lidstaten over de nodige instrumenten om de legale handel in tijgers te controleren en illegale handel aan te pakken. Gegevens over de legale handel zijn te vinden in de voor het publiek beschikbare jaarverslagen over het handelsverkeer[2].

Besluit 14.69 van de Conferentie van de Partijen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites)[3] is in het bijzonder gericht op staten die deel uitmaken van het verspreidingsgebied van in bijlage I bij de Overeenkomst opgenomen Aziatische grote katten, voornamelijk op partijen met intensieve activiteiten op het gebied van het fokken van tijgers op commerciële schaal. Dergelijke activiteiten vinden niet in de EU plaats. In het besluit is ook bepaald dat tijgers niet voor de handel in hun lichaamsdelen of derivaten daarvan mogen worden gefokt, en de Commissie is het met dit besluit eens.

Volgens het oordeel van de Commissie, dat is gebaseerd op geregelde uitwisselingen tussen deskundigen van de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, voeren de lidstaten de regels en aanbevelingen[4] inzake de handel in tijgers uit. De Commissie zal de situatie echter blijven volgen en overwegen of in het licht van de beschikbare gegevens verdere maatregelen op EU-niveau nodig zijn.


[1] Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad van 9 december 1996 inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer (PB L 61 van 3.3.1997, blz. 1).

[2] https://ec.europa.eu/environment/cites/reports_en.htm en https://trade.cites.org/

[3] Vastgesteld op de veertiende Conferentie van de Partijen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (Cites) in 2007.

[4] Met name de aanbevelingen in Resolutie Conf. 12.5 (Rev. CoP18) betreffende het “Conservation of and trade in tigers and other Appendix-I Asian big cat species” (behoud van en de handel in tijgers en andere in bijlage I opgenomen Aziatische grote katten): https://cites.org/sites/default/files/document/E-Res-12-05-R18.pdf