Vragen over fokken van de in bijlage A opgenomen soorten vanuit het oogpunt van de instand­houding ervan, over­een­komstig de dieren­tui­nen­richtlijn en Veror­dening (EG) nr. 338/97 van de Raad


Indiendatum: apr. 2019

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord P-001977/2019 aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL)

Overeenkomstig de EU-wetgeving is het voor dierentuinen waarvoor een vergunning is afgegeven in het kader van de dierentuinenrichtlijn (1999/22/EG), maar die niet door een administratieve instantie zijn erkend als "wetenschappelijke instelling" in de zin van Verordening (EG) nr. 338/97 van de Raad (overweging 9; artikel 7, lid 1, onder b), punt ii); artikel 7, lid 4) en Verordening (EG) nr. 865/2006 van de Commissie (artikel 60; artikel 69, lid 5, onder b)), verboden om specimens van de in bijlage A genoemde soorten tentoon te stellen (artikel 8, lid 1, van Verordening (EG) nr. 338/97) zonder een ontheffing waaraan goedkeuring is gegeven. Artikel 8, lid 3, onder f), van Verordening (EG) nr. 338/97 voorziet in een ontheffing wanneer de in bijlage A bedoelde specimens "bestemd zijn voor fok- of kweekdoeleinden" en dientengevolge zullen bijdragen tot de instandhouding van de betrokken soorten.

1) Kan de Commissie aangeven of de dierentuin van Loro Parque in Spanje in de EU is ingeschreven als "wetenschappelijke instelling" bij een administratieve instantie?

2) Is de Commissie, door haar toezicht op het Comité voor de handel in wilde dier- en plantensoorten, de deskundigengroep van de bevoegde administratieve Cites-instanties en de Wetenschappelijke Studiegroep, op de hoogte van betrouwbare programma's om in gevangenschap te fokken, met het doel om de nakomelingen vrij te laten in de natuur, waarmee wordt bijgedragen tot de instandhouding van de wilde orkapopulatie?

3) Wat is het standpunt van de Commissie ten aanzien van het feit dat Loro Parque een in het wild geboren orka-specimen van bijlage A kruist met in gevangenschap geboren specimens van bijlage B, terwijl nog niet officieel is vastgesteld dat het bijdraagt tot de instandhouding van de soort?

Deze vraag wordt, behalve door de steller, ondersteund door de leden: Eleonora Evi (EFDD), Marco Affronte (Verts/ALE).