Vragen over een door de Europese Commissie recent uitge­voerde controle op dier­trans­porten in Roemenië


Indiendatum: apr. 2020

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Anja Hazekamp

Uit het recente rapport over de controle die de Europese Commissie heeft uitgevoerd blijkt dat er in Roemenië stelstelmatig sprake is van slechte controles op diertransporten en gebrek aan documentatie, waardoor het welzijn van dieren tijdens zeetransport naar landen buiten de EU niet kan worden gegarandeerd [1].

1) Is de Commissie het ermee eens dat, gezien het feit dat de helft van de goedgekeurde veeschepen in de EU afkomstig is uit Roemenië, Roemenië herhaaldelijk Verordening (EG) 1/2005 overtreedt en er in 2019 vanuit Roemenië twee scheepsdrama's met de Al Shuwaikh en de Queen Hind plaatsvonden, de controle en handhaving van de Europese diertransportregels ernstig tekort schiet en Verordening (EG) 1/2005 moet worden herzien?

De Commissie heeft eerder aangegeven dat zij dankzij deze controle over de nodige informatie zou beschikken om verdere acties te ondernemen. Daarnaast zou zij het verzoek van het parlement onderzoeken om een rode lijst te publiceren van vervoerders die herhaalde, ernstige inbreuken hebben gepleegd [2].

2) Kan de Commissie aangeven wanneer zij verwacht dit onderzoek en deze rode lijst te publiceren?

3) Kan de Commissie uiteenzetten welke verdere acties zij naast het reeds gevraagde actieplan tegen Roemenië zal ondernemen en of een inbreukprocedure één van deze acties is?

1 https://ec.europa.eu/food/audi...
2 https://www.europarl.europa.eu...

Indiendatum: apr. 2020
Antwoorddatum: 2 jul. 2020

Antwoord van mevrouw Kyriakides
namens de Europese Commissie

De Commissie beschikt niet over afdoende bewijs dat de Roemeense autoriteiten hebben verzuimd de EU-voorschriften inzake de bescherming van dieren tijdens het vervoer toe te passen in de twee gevallen met de schepen “Al Shuwaikh” en “Queen Hind”.

In het verslag van de door de Commissie in Roemenië uitgevoerde audit[1] wordt geconcludeerd dat de officiële controles die de Roemeense autoriteiten uitvoeren op veeschepen niet efficiënt zijn om gevallen van niet-naleving systematisch op te sporen en te corrigeren. Net als aan andere lidstaten[2] heeft de Commissie aanbevelingen aan Roemenië gedaan om deze tekortkomingen te verhelpen.

In dit stadium zal de Commissie aan de aanbevelingen van de audit gevolg geven en de voortgang van de aanpak van Roemenië evalueren. Afhankelijk van de geboekte vooruitgang zal de Commissie de meest passende maatregel overwegen. In geval van aanhoudend verzuim om het recht van de Unie correct toe te passen, kan de Commissie overwegen een inbreukprocedure in te leiden overeenkomstig de handhavingsprioriteiten die zijn vastgesteld in de mededeling van de Europese Commissie “EU-wetgeving: betere resultaten door betere toepassing”[3].

De Commissie werkt aan de evaluatie van de EU-strategie voor dierenwelzijn 2012-2015[4] en heeft in het kader van de “van boer tot bord”-strategie[5] aangegeven dat zij de bestaande wetgeving inzake dierenwelzijn, met inbegrip van de wetgeving inzake dierenvervoer[6], zal evalueren en herzien.

In mei 2020 heeft de Commissie alle lidstaten een brief gestuurd om hen te herinneren aan het risico van de uitvoer van dieren tijdens de zomerperiode. Vorig jaar hebben de meeste lidstaten tijdens de zomer geen dieren uitgevoerd.

De Commissie onderzoekt de mogelijkheid om gegevens in het Traces-systeem (Trade Control and Expert System)[7] te analyseren, zodat zij een lijst van exploitanten met ernstige en herhaalde overtredingen kan opstellen en deze lijst kan delen met de nationale autoriteiten die voor het dierenwelzijn tijdens het vervoer verantwoordelijk zijn.


[1]Audit DG(SANTE)2019-6898 ter beoordeling van het dierenwelzijn tijdens het vervoer per veeschip naar niet-EU-landen, uitgevoerd in Roemenië van 30 september tot en met 2 oktober 2019.

[2] Audits DG SANTE 2018-6449, 2018-6447 en 2018-6446 respectievelijk voor Slovenië, Kroatië en Spanje.

[3] C/2016/8600 (PB C 18 van 19.1.2017, blz. 10).

[4] COM(2012) 6 final.

[5] COM(2020) 381 final.

[6] https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12400-Fitness-Check-of-the-EU-legislation-on-animal-welfare-

[7] https://ec.europa.eu/food/anim...