Vragen over de oorlog in Oekraïne en voed­sel­ze­kerheid: maat­re­gelen van de Commissie om een dringende overgang naar plant­aardige eiwitten aan te moedigen


Indiendatum: apr. 2022

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-001529/2022
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Tilly Metz (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Manuela Ripa (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Eleonora Evi (Verts/ALE)

De oorlog in Oekraïne heeft de invoer van strategische agrarische hulpbronnen, waaronder gewassen en meststoffen, zwaar getroffen. Hoewel de verstoring van de invoer wordt afgeschilderd als een voedselzekerheidscrisis, gaat het om een crisis van één specifieke bedrijfstak, namelijk de intensieve veeteelt. In de EU wordt 20 % van de granen gebruikt voor menselijke consumptie en 60 % voor landbouwhuisdieren. Bovendien is de veeteelt in de EU sterk exportgericht, waarbij een aanzienlijk aantal dieren gefokt en vetgemest wordt voor verkoop op de internationale markten en niet voor binnenlandse consumptie.

In plaats van hier paal en perk aan te stellen, gebruiken partijen met gevestigde belangen deze situatie om de inspanningen voor de overgang naar een duurzaam voedselsysteem te ondermijnen. Sommige lidstaten geven zelfs prioriteit aan de teelt van meer diervoeder ten koste van de biodiversiteit.

De oplossing voor deze crisis en toekomstige crises ligt niet in de verdere ondersteuning en uitbreiding van de hulpbronnenintensieve industriële landbouw. Om veerkrachtig en klimaatneutraal te worden, moet de landbouw in de EU afstappen van zijn grote afhankelijkheid van dierlijke eiwitten en zich in plaats daarvan richten op plantaardige eiwitten.

Is de Commissie in het licht van het bovenstaande van plan een vermindering van de vleesconsumptie en een verschuiving van vleesbevordering naar de bevordering van plantaardige eiwitten aan te moedigen en tot prioriteit te verheffen en de ontwikkeling en uitvoering van beleid in het kader van de “van boer tot bord”-strategie te versnellen?

Original text

The war in Ukraine has severely affected imports of strategic agricultural resources, including crops and fertilisers. Although the disruption in imports is being painted as a food security crisis, it is crisis of one specific industry – intensive animal agriculture. In the EU, 20 % of cereals are used for human consumption and 60 % are fed to farmed animals. Moreover, EU animal agriculture is heavily export-orientated, with a significant number of animals raised and fattened for international markets, not for domestic consumption.

Instead of facing the issue head-on, vested interests are using this situation to undermine efforts to transition to a sustainable food system. Some Member States are even prioritising growing more animal feed to the detriment of biodiversity.

The solution to this crisis and future crises does not lie in further support for and expansion of resource-heavy industrial animal agriculture. To become resilient and climate-neutral, EU agriculture needs to move away from its heavy reliance on animal proteins and focus on plant proteins instead.

In the light of the above, will the Commission prioritise and encourage a reduction in meat consumption and a shift from meat promotion to the promotion of plant proteins, and speed up the development and implementation of policies under the farm-to-fork strategy?