Vragen over de oorlog in Oekraïne en voed­sel­ze­kerheid: maat­re­gelen van de Commissie om een dringende overgang naar plant­aardige eiwitten aan te moedigen


Indiendatum: apr. 2022

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-001529/2022
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Tilly Metz (Verts/ALE), Sylwia Spurek (Verts/ALE), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Manuela Ripa (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Eleonora Evi (Verts/ALE)

De oorlog in Oekraïne heeft de invoer van strategische agrarische hulpbronnen, waaronder gewassen en meststoffen, zwaar getroffen. Hoewel de verstoring van de invoer wordt afgeschilderd als een voedselzekerheidscrisis, gaat het om een crisis van één specifieke bedrijfstak, namelijk de intensieve veeteelt. In de EU wordt 20 % van de granen gebruikt voor menselijke consumptie en 60 % voor landbouwhuisdieren. Bovendien is de veeteelt in de EU sterk exportgericht, waarbij een aanzienlijk aantal dieren gefokt en vetgemest wordt voor verkoop op de internationale markten en niet voor binnenlandse consumptie.

In plaats van hier paal en perk aan te stellen, gebruiken partijen met gevestigde belangen deze situatie om de inspanningen voor de overgang naar een duurzaam voedselsysteem te ondermijnen. Sommige lidstaten geven zelfs prioriteit aan de teelt van meer diervoeder ten koste van de biodiversiteit.

De oplossing voor deze crisis en toekomstige crises ligt niet in de verdere ondersteuning en uitbreiding van de hulpbronnenintensieve industriële landbouw. Om veerkrachtig en klimaatneutraal te worden, moet de landbouw in de EU afstappen van zijn grote afhankelijkheid van dierlijke eiwitten en zich in plaats daarvan richten op plantaardige eiwitten.

Is de Commissie in het licht van het bovenstaande van plan een vermindering van de vleesconsumptie en een verschuiving van vleesbevordering naar de bevordering van plantaardige eiwitten aan te moedigen en tot prioriteit te verheffen en de ontwikkeling en uitvoering van beleid in het kader van de “van boer tot bord”-strategie te versnellen?

Original text

The war in Ukraine has severely affected imports of strategic agricultural resources, including crops and fertilisers. Although the disruption in imports is being painted as a food security crisis, it is crisis of one specific industry – intensive animal agriculture. In the EU, 20 % of cereals are used for human consumption and 60 % are fed to farmed animals. Moreover, EU animal agriculture is heavily export-orientated, with a significant number of animals raised and fattened for international markets, not for domestic consumption.

Instead of facing the issue head-on, vested interests are using this situation to undermine efforts to transition to a sustainable food system. Some Member States are even prioritising growing more animal feed to the detriment of biodiversity.

The solution to this crisis and future crises does not lie in further support for and expansion of resource-heavy industrial animal agriculture. To become resilient and climate-neutral, EU agriculture needs to move away from its heavy reliance on animal proteins and focus on plant proteins instead.

In the light of the above, will the Commission prioritise and encourage a reduction in meat consumption and a shift from meat promotion to the promotion of plant proteins, and speed up the development and implementation of policies under the farm-to-fork strategy?

Indiendatum: apr. 2022
Antwoorddatum: 30 jun. 2022

Antwoord van de mevrouw Kyriakides
namens de Europese Commissie

Het waarborgen van de veerkracht van het voedselsysteem op lange termijn hangt af van het versnellen van de transitie naar duurzame voedselsystemen, zoals uiteengezet in de Europese Green Deal[1], de „van boer tot bord”-strategie[2] en de biodiversiteitsstrategie[3]. Bovendien is het duidelijk dat maatregelen nodig zijn om de milieu‐ en klimaatdruk vanuit de voedselketen aanzienlijk te verminderen, met inbegrip van de productie, het vervoer, de distributie, het in de handel brengen en de consumptie van levensmiddelen. De Commissie hecht groot belang aan alle wetgevings‐ en niet-wetgevingsinitiatieven in het kader van de „van boer tot bord”-strategie, die de overgang naar een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem zullen helpen vergemakkelijken. De vorderingen die in het kader van de verschillende initiatieven zijn geboekt, zijn terug te vinden op het portaal voor betere regelgeving[4].

Als een van de initiatieven in het kader van de strategie herziet de Commissie het afzetbevorderingsbeleid ter ondersteuning van een verschuiving naar een plantaardiger dieet, met minder rood en verwerkt vlees en meer fruit en groenten. Met betrekking tot vlees werd in de strategie gesteld dat de herziening van het afzetbevorderingsbeleid gericht moet zijn op de vraag hoe het de meest duurzame, koolstofefficiënte methoden van dierlijke productie kan ondersteunen.

Wat de ontwikkeling van plantaardige eiwitten betreft, heeft de Commissie in haar mededeling over voedselzekerheid[5] aangekondigd dat zij in haar samenvattende beoordeling van de strategische plannen voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de lidstaten bijzondere aandacht zal besteden aan eiwithoudende gewassen en dat zij het beleid en de prioriteiten die zijn vastgesteld in haar verslag van 2018 over de ontwikkeling van plantaardige eiwitten in de EU[6], zal herzien.

[1] COM(2019) 640 final.

[2] COM(2020) 381 final.

[3] COM(2020) 380 final.

[4] https://ec.europa.eu/info/law/...

[5] COM(2022) 133 final.

[6] COM(2018) 757 final.