Vragen over de bouw van een muur aan de Pools-Bela­rus­sische grens in het bos van Biało­wieża


Indiendatum: mei 2022

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-001912/2022
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Sylwia Spurek (Verts/ALE), Anja Hazekamp (The Left), Francisco Guerreiro (Verts/ALE), Rosa D'Amato (Verts/ALE), Jutta Paulus (Verts/ALE), Cornelia Ernst (The Left), Maria Noichl (S&D), Henrike Hahn (Verts/ALE), Irena Joveva (Renew), Gwendoline Delbos-Corfield (Verts/ALE), Malin Björk (The Left), Róża Thun und Hohenstein (Renew), César Luena (S&D), María Soraya Rodríguez Ramos (Renew)

Op 8 februari 2022 hebben meer dan 1 800 wetenschappers en meer dan 160 ngo’s uit de hele wereld een brief aan de Commissie gericht met het dringende verzoek de bouw van een muur aan de Pools-Belarussische grens stop te zetten.

De bouw van de muur zal gevolgen hebben voor beschermde en waardevolle natuurgebieden, waaronder Natura 2000-gebieden. Reeds tijdens de bouwfase heeft de muur schadelijke gevolgen voor de instandhoudingsvooruitzichten van soorten en habitats. Populaties van grote dieren zoals de Europese bizon en de Euraziatische lynx, elanden, herten en wolven worden getroffen. Ook is tijdens de investeringsplanning geen milieueffectbeoordeling uitgevoerd voor de betrokken Natura 2000-gebieden, waaronder het oerbos van Białowieża, hetgeen een duidelijke schending is van artikel 6, lid 3, van de habitatrichtlijn.

1. Heeft de Commissie een antwoord van de Poolse autoriteiten ontvangen met betrekking tot de conformiteit van de investering met de EU-milieuwetgeving? Zo ja, wat was het antwoord en hoe en wanneer is de Commissie van plan te antwoorden?

2. Is de Commissie voornemens maatregelen te nemen om de bouw stop te zetten, ten minste totdat de milieueffectbeoordeling is uitgevoerd, zoals door het EU-recht is vereist? Zo ja, kan de Commissie dan aangeven om welke maatregelen het precies gaat en wanneer zij zullen worden uitgevoerd.

Original text

On 8 February 2022, more than 1 800 scientists and over 160 NGOs from all over the world addressed a letter to the Commission urging it to stop the construction of a wall on the Polish-Belarusian border.

Construction of the wall will impact protected and valuable natural areas, including Natura 2000 sites. Already during its construction phase, the wall is having a detrimental impact on the conservation status of species and habitats. Populations of large animals such as European bison, Eurasian lynx, moose, deer and wolves are being negatively affected. Also, during the investment planning process, no environmental impact assessment was carried out for any of the Natura 2000 sites, including the Białowieża Forest, which is a clear violation of Article 6(3) of the Habitats Directive.

1. Has the Commission received a reply from the Polish authorities concerning compliance of the investment with EU environmental law? If so, what was the answer and how and when does the Commission intend to reply?

2. Does the Commission intend to take any action to halt the construction, at least until the environmental impact assessment has been carried out, as required by EU law? If so, please indicate specifically what these actions will be and when they will be carried out.Indiendatum: mei 2022
Antwoorddatum: 4 jul. 2022

Antwoord van de heer Sinkevičius
namens de Europese Commissie

De Commissie volgt de bouw van het hek aan de grens tussen Polen en Belarus, zowel in het kader van de bredere inspanningen om de oostgrens van Polen te beveiligen, hetgeen een prioriteit is gezien de huidige veiligheidssituatie, alsook om toezicht te houden op de toepassing van de EU-wetgeving, ook inzake milieu. In dit verband heeft de Commissie op 29 april 2022 een brief aan de Poolse autoriteiten gestuurd, waarin zij herinnert aan de verplichtingen van de habitatrichtlijn[1] en met name artikel 6, leden 3 en 4, en verzoekt de autoriteiten toelichting te geven over het nakomen van deze verplichtingen in het kader van dit project. Tot op 8 juni 2022 hebben de diensten van de Commissie nog geen antwoord op deze brief ontvangen. Zodra de Commissie het antwoord van de Poolse autoriteiten heeft ontvangen en beoordeeld, zal zij een besluit nemen over de volgende stappen.

Wat het stopzetten van de bouw van het project betreft, is de Commissie niet bevoegd om een dergelijke maatregel aan de lidstaten op te leggen. Alleen het Hof van Justitie van de EU kan bevelen dat een project wordt stopgezet door het toepassen van voorlopige maatregelen[2] als een lidstaat voor het Hof is gedaagd wegens een inbreuk op de EU-wetgeving. Dit is echter niet het geval bij dit project, gezien er momenteel geen enkele inbreukprocedure loopt met betrekking tot het hek aan de Poolse grens.

[1] Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7).

[2] Artikel 279 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.

Interessant voor jou

Mondelinge vraag over een Eurocommissaris voor Dierenwelzijn

Lees verder

Vragen over het promoten van vlees

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer