Amen­de­menten Hazekamp over de vereen­vou­diging van bepaalde GLB-regels


17 april 2024

Voorstel voor een verordening over de vereenvoudiging van bepaalde GLB-regels.

Amendement 24
Anja Hazekamp

namens de Fractie The Left

Voorstel voor een verordening
Overweging -1 (nieuw)

Amendement

(-1) De basis van de voedselproductie wordt gevormd door de natuur, de biodiversiteit en een gezond klimaat. Als deze niet door middel van krachtige politieke maatregelen in stand worden gehouden en hersteld, zullen de voedselzekerheid en het recht op voedsel op lange termijn onomkeerbaar in gevaar komen.

Amendment 25
Anja Hazekamp

namens de Fractie The Left

Voorstel voor een verordening
Overweging -1 bis (nieuw)

Amendement

(-1 bis) Klimaatverandering en de ineenstorting van het ecosysteem vormen de belangrijkste bedreigingen voor de landbouw en voedselproductie op de middel- tot middellange termijn. In het meest recente IPCC-verslag wordt gewezen op verwachte acute toekomstige problemen voor de landbouw, de stabiliteit van het ecosysteem, de beschikbaarheid van water en de voedselzekerheid wereldwijd.

Amendement 26
Anja Hazekamp

namens de Fractie The Left

Voorstel voor een verordening
Overweging -1 ter (nieuw)

Amendement

(-1 ter) Duurzame landbouw die de natuurlijke hulpbronnen in stand houdt, is een voorwaarde voor voedselzekerheid op lange termijn in de Unie en wereldwijd. Deze rechtvaardige transformatie van de voedselproductiesector wordt gestimuleerd met de bevordering van technieken, gedragingen en praktijken die gericht zijn op het herstel van bodems en de verbetering van ecosysteemdiensten, zoals regeneratieve benaderingen als middel voor het verbeteren van de bodemvruchtbaarheid, de bodemgezondheid, de beschikbaarheid van water, de opbrengsten en uiteindelijk het voedingswelzijn en de voedselveiligheid.

Amendement 27
Anja Hazekamp

namens de Fractie The Left

Voorstel voor een verordening
Overweging -1 quater (nieuw)

Amendement

(-1 quater) Het recht op voedsel, het klimaat, de biodiversiteit, de volksgezondheid, mensen- en dierenrechten en een levendige, kleinschalige en lokale en regionale landbouw worden de leidende beginselen van het Europese handels- en landbouwbeleid, in plaats van de kortetermijnbelangen van multinationals en grote agro-industrieƫn.


Status

Ingediend

Voor

Tegen