Amen­dement Hazekamp: EU mini­mum­normen voor de bescherming van schapen en geiten


28 november 2017

Amendement 19

Anja Hazekamp

Ontwerpverslag
De huidige situatie en de vooruitzichten van de schapen- en geitensector
(2017/2117(INI))

Ontwerpresolutie
Overweging B bis (nieuw)

Amendement

B bis. overwegende dat er in de EU minimumnormen bestaan voor de bescherming van varkens, kalveren, legkippen en vleeskippen, alsmede de algemene richtlijn van de Raad inzake de bescherming van voor landbouwdoeleinden gehouden dieren, maar dat er geen specifieke EU-wetgeving bestaat inzake minimumnormen voor de bescherming van schapen en geiten;


Status

Voor

Tegen

Word lid

    Word lid Doneer