Stem­ver­klaring over het meerjarig finan­cieel kader 2021-2027, het Inter­in­sti­tu­ti­oneel Akkoord, het herstel­in­strument voor de Europese Unie en de veror­dening inzake de rechts­staat


16 december 2020

De Partij voor de Dieren kan geen verantwoording nemen voor een begroting waarvan een groot deel gaat naar schadelijke activiteiten die het milieu, het klimaat, de gezondheid en het welzijn van mensen en dieren in gevaar brengen. Bijna eenderde deel van de EU-begroting wordt uitgegeven aan landbouwsubsidies. Miljardensubsidies voor de intensieve veehouderij ondermijnen de doelstellingen van de Europese Green Deal en maken dat de toegezegde subsidies voor groene doeleinden minder effectief zullen zijn. Met de introductie van nieuwe EU-belastingen en Eurobonds wordt daarnaast het begrotingsrecht van nationale parlementen aangetast en daarmee de democratische controle op besteding van belastinggeld. De Partij voor de Dieren heeft daarom tegen resolutie B9-0428/2020 gestemd die de goedkeuring beoogt van de EU-begroting 2021-2027 en het gekoppelde herstelinstrument. De Partij voor de Dieren steunt voluit het waarborgen van de rechtstaat en stemde daarom voor resolutie B9-0032/2020 en rapporten A8-0250/2018 en A9-0138/2020.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over de slacht van Nederlandse kalveren in Libië en Libanon

Lees verder

Bijdrage milieu- en landbouwcommissie over het initiatiefverslag over de "van boer tot bord"-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer