Monde­linge vraag aan de Europese Commissie over een nieuwe dieren­wel­zijn­stra­tegie voor de periode 2016-2020


21 september 2015

Vraag met verzoek om mondeling antwoord
aan de Commissie
Artikel 128 van het Reglement
Fredrick Federley, Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy, Hannu Takkula, Hilde Vautmans, Ivan Jakov?i?, Ivo Vajgl, Jens Rohde, Juan Carlos Girauta Vidal, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Marian Harkin, Marit Paulsen, Pavel Teli?ka, Petras Auštrevi?ius, Ulrike Müller, Jacqueline Foster, Janusz Wojciechowski, Julie Girling, Mark Demesmaeker, Rikke Karlsson, David Borrelli, Eleonora Evi, Fabio Massimo Castaldo, Isabella Adinolfi, Marco Zullo, Rolandas Paksas, Dominique Bilde, Sophie Montel, Adam Szejnfeld, Anna Maria Corazza Bildt, Therese Comodini Cachia, Daniel Buda, Elisabeth Köstinger, Emil Radev, Henna Virkkunen, Milan Zver, Patricija Šulin, Roberta Metsola, Seán Kelly, Sirpa Pietikäinen, Alyn Smith, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Davor Škrlec, Heidi Hautala, Igor Šoltes, Jill Evans, Keith Taylor, Klaus Buchner, Pascal Durand, Peter Eriksson, Anja Hazekamp, Kostas Chrysogonos, Merja Kyllönen, Stefan Eck, Anna Hedh, Christel Schaldemose, Derek Vaughan, Flavio Zanonato, Jens Nilsson, Jeppe Kofod, Jude Kirton-Darling, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Maria Noichl, Marita Ulvskog, Marc Tarabella, Marlene Mizzi, Momchil Nekov, Neena Gill, Nessa Childers, Olle Ludvigsson, Paul Brannen, Pavel Poc, Richard Howitt, Tibor Szanyi

De mededeling van de Commissie betreffende de strategie van de Europese Unie voor de bescherming en het welzijn van dieren 2012-2015 (COM(2012)0006) stuitte in het Parlement op brede instemming vanwege de heldere routekaart die deze bevatte voor het optreden van de EU op het gebied van het dierenwelzijn voor de periode in kwestie. Het Parlement was er met name verheugd over dat de strategie veel aspecten bevatte die onderdeel uitmaakten van de resolutie van het Parlement van 5 mei 2010 [1]. Het Parlement juicht de tot nu toe geboekte vooruitgang toe en spoort de Commissie aan bij de nog niet ingevulde actiepunten snel boter bij de vis te doen.

Zal de Commissie voor de periode 2016-2020 een nieuwe strategie voor de bescherming en het welzijn van dieren ontwikkelen, waarmee voor continuïteit en helderheid zou worden gezorgd, hetgeen essentieel is voor het boeken van verdere successen in het kader van het EU-dierenwelzijnbeleid?

Zal de Commissie, als cruciaal onderdeel van een nieuwe dierenwelzijnstrategie, een voorstel voorleggen voor een vereenvoudigd EU-wetgevingskader op het gebied van het dierenwelzijn, zoals gevraagd door het Parlement in zijn resolutie van 4 juli 2012 over de strategie van de Europese Unie voor de bescherming en het welzijn van dieren 2012-2015 [2]?

[1] PB C 81 E van 15.3.2011, blz. 25.
[2] PB C 349 E van 29.11.2013, blz. 62.

Interessant voor jou

Bijdrage milieucommissie over de verlenging van de goedkeuringstermijn van glyfosaat

Lees verder

Stemverklaring over de deelname van Tunesië aan EU-programma's

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer