Bijdrage plenaire verga­dering over "duurzaam gebruik van pesti­ciden"


12 februari 2019

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel, voorzitter. Duurzaamheid en pesticiden, dat zijn eigenlijk twee woorden die niet in één zin thuishoren. Gif is niet duurzaam. Gif dat in de tijd van onze grootouders werd gebruikt, zit nog steeds in ons milieu, op ons voedsel en in onze lichamen. Landbouwgif vervuilt onze wateren, het vervuilt de bodem, het vergiftigt onze gezondheid en tast de biodiversiteit aan. Een nieuw onderzoek, gepubliceerd in het Journal of Biological Conservation , toont aan dat 40 % van alle insecten met uitsterven bedreigd wordt. Bijen, vlinders en kevers staan op de gevarenlijst. Het verdwijnen van die insecten heeft op zijn beurt grote gevolgen voor de rest van de biodiversiteit en alle dieren die deze insecten eten. Denk aan weidevogels, vissen, reptielen, amfibieën en vleermuizen.

De belangrijkste oorzaak van dit alles is de manier waarop wij ons voedsel produceren. Industriële intensieve landbouw verwoest onze ecosystemen, zo concludeert datzelfde onderzoek. Het gebruik van landbouwgif wordt nadrukkelijk genoemd als een van de belangrijkste oorzaken van het verlies aan biodiversiteit.

De vraag is dan ook niet hoe gif duurzaam gebruikt kan worden. De vraag is hoe we een omslag kunnen krijgen naar veilige en echt duurzame productiemethoden: biologische productie zonder landbouwgif. Het huidige landbouwbeleid staat daar nog heel erg ver van af. Ook daarom ben ik voorts van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft.