Bijdrage land­bouw­com­missie over het Gemeen­schap­pelijk Land­bouw­beleid na 2020


22 februari 2018

Anja Hazekamp (PvdD); De Europese Unie geeft geld uit als water. De kraan van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid staat zo ver open dat zonder blikken of blozen veertig procent van het EU-budget verdwijnt aan landbouwsubsidies.

In dit debat kijken we vooruit naar de toekomst. Maar ik zou, voordat de subsidietrein doordendert, weer even terug willen kijken en een korte reflectie hebben.

Nederland kreeg vorig jaar nog 725 miljoen aan landbouwsubsidies. Dat kwam vooral terecht bij handelsbedrijven, producentenorganisaties en supermarkten. Die kregen de grootste bedragen.

Ik vind het een schande dat we in Europa met geld smijten voor de promotie van milieu- en dieronvriendelijke producten, voor het stimuleren van bulkproductie, voor het uitdelen van schoolmelk en voor de grootschalige opslag van vlees.

Bij de vorige hervorming van het GLB zijn er een aantal vergroeningsmaatregelingen ingevoerd, die volgens de Europese Rekenkamer helemaal geen milieu- of klimaatswinst oplevert. Daarmee geeft de Rekenkamer ook aan dat deze vergroeningssteun gewoon een inkomenssteun is.

Voorzitter. Hoe leggen we aan de belastingbetaler uit dat door de grootste uitgavenpost in Europa, miljarden dieren lijden in de vee-industrie, dat landbouwgif en vermesting ons milieu naar de knoppen helpt, dat ons water ernstig is verontreinigd en dat we te maken hebben met een biodiversiteitscrisis.

Ik kan het niet uitleggen, want het is volgens mij ook niet uit te leggen.

De Europese Commissie en de rapporteur gaan eigenlijk gewoon op dezelfde manier door. Maar het roer moet drastisch omgegooid worden. Onze planeet zucht en zwicht onder de honger naar groei en productieverhoging.

De toekomst vraagt om een radicale koerswijziging. De toekomst van "Food and Farming" is een duurzame toekomst met een krimp van de veestapel, omschakeling naar een plantaardig voedingspatroon, duurzame productiesystemen en zonder landbouwsubsidies.

Ook daarom ben ik voorts van mening dat de Europese landbouwsubsidies moeten worden afgeschaft. Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage plenaire vergadering over de pulskorvisserij

Lees verder

Bijdrage plenaire vergadering over de afwijziging van een onderzoekscommissie naar diertransporten

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer