Vragen over de effecten van pesti­ciden op amfibieën en reptielen


Indiendatum: 15 aug. 2022

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002814/2022
aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Anja Hazekamp (The Left)

Volgens de rode lijst van de Internationale Unie voor behoud van de natuur en de natuurlijke hulpbronnen (IUCN)[1] wordt 41 % van de amfibieën en 21 % van de reptielen met uitsterven bedreigd. Pesticiden zijn aangemerkt als een belangrijke oorzaak van deze achteruitgang. Op grond van Verordening (EG) nr. 1107/2009 betreffende gewasbeschermingsmiddelen en Uitvoeringsverordening (EU) nr. 283/2013 is echter een uitgebreide milieubeoordeling van pesticiden en werkzame stoffen vereist om ervoor te zorgen dat zij geen schadelijke gevolgen hebben voor amfibieën en reptielen.

In de praktijk worden de specifieke effecten van pesticiden op deze op grote schaal blootgestelde soorten bij risicobeoordelingen niet getest omdat er geen geschikte richtsnoeren zijn. Bovendien wordt onvoldoende rekening gehouden met de beschikbare literatuur. Daarom bieden de huidige risicobeoordelingen niet het vereiste beschermingsniveau voor amfibieën en reptielen, en dit falen heeft aanzienlijke gevolgen voor de betrokken populaties. Dit werd bevestigd door de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) in een in 2018 gepubliceerd wetenschappelijk advies[2].

Daarom en in het kader van het pakket voor herstel van de natuur moet het opstellen van richtsnoeren een prioriteit zijn om te voorkomen dat de betrokken soorten met uitsterven worden bedreigd.

  1. Zal de Commissie meer dan 10 jaar na de inwerkingtreding van de verordening gewasbeschermingsmiddelen de EFSA eindelijk verzoeken deze richtsnoeren op te stellen?
  2. Waarom heeft de Commissie niet onmiddellijk een vervolg gegeven aan de voorbereidende werkzaamheden van de EFSA in 2018?

[1] https://www.iucnredlist.org

[2] https://doi.org/10.2903/j.efsa...

Interessant voor jou

Vragen over makreelhaaien

Lees verder

Mondelinge vraag over de strategische doelstellingen van de EU voor de 19e bijeenkomst van de Conferentie van de Partijen bij de Overeenkomst inzake de internationale handel in bedreigde in het wild levende dier- en plantensoorten (CITES) in Panama

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer