Amen­de­menten Hazekamp over planten verkregen met bepaalde nieuwe geno­mi­ca­tech­nieken en de levens­mid­delen en dier­voeders daarvan, en tot wijziging van Veror­dening (EU) 2017/625


30 januari 2024

Voorstel voor een verordening over planten verkregen met bepaalde nieuwe genomicatechnieken en de levensmiddelen en diervoeders daarvan, en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/625 van de Commissie Milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid.

Amendement 1
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Voorstel voor een
VERORDENING
VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
betreffende met bepaalde nieuwe genomische technieken
verkregen planten en de daarvan afgeleide levensmiddelen en diervoeders, en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/625
(Voor de EER relevante tekst)

Amendement

Voorstel voor een
RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
betreffende met bepaalde nieuwere genomische manipulatietechnieken verkregen planten en daarvan afgeleide producten
(Voor de EER relevante tekst)

Amendement 2
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Visum 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de artikelen 43, 114 en 168, lid 4, punt b),

Amendement

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name de artikelen 43, 114, 168, lid 4, punt b) en 191,

Amendement 3
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 a (nieuw)

Amendement

(1 bis) Levende organismen die in kleine of grote hoeveelheden bij wijze van experiment of om commerciële redenen in het milieu worden geïntroduceerd, kunnen zich in het milieu voortplanten, nationale grenzen overschrijden en van invloed zijn in andere lidstaten; de gevolgen van zo'n introductie in het milieu kunnen onomkeerbaar zijn1 a.

1 a Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad, Publicatieblad Nr. L 106 van 17/04/2001 blz. 0001 - 0039

Amendement 4
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 b (nieuw)

Amendement

(1 ter) Met het oog op de bescherming van de volksgezondheid en het milieu moet de nodige aandacht worden geschonken aan de beperking van de risico's die verbonden zijn aan de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) in het milieu.1 a

1 a Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad, Publicatieblad Nr. L 106 van 17/04/2001 blz. 0001 - 0039

Amendement 5
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 c (nieuw)

Amendement

(1 quater) Het optreden van de Gemeenschap op milieugebied dient krachtens het Verdrag op het beginsel van preventief handelen te worden gebaseerd.1 a

1 a Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad, Publicatieblad Nr. L 106 van 17/04/2001 blz. 0001 - 0039

Amendement 6
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 d (nieuw)

Amendement

(1 quinquies) Het voorzorgsbeginsel is een algemeen beginsel van de EU-wetgeving dat de betrokken autoriteiten verplicht om, in de specifieke context van de uitoefening van de bevoegdheden die hun door de relevante regels worden toegekend, passende maatregelen te nemen om specifieke potentiële risico's voor de volksgezondheid, de veiligheid en het milieu te voorkomen, door de eisen met betrekking tot de bescherming van deze belangen voorrang te geven boven economische belangen.

Amendement 7
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 e (nieuw)

Amendement

(1 sexies) De eerbiediging van de ethische beginselen die in een lidstaat worden erkend is bijzonder belangrijk; de lidstaten kunnen ethische aspecten in overweging nemen wanneer GGO's doelbewust worden geïntroduceerd of in de handel worden gebracht als product of in producten.1 a

1 a Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad, Publicatieblad Nr. L 106 van 17/04/2001 blz. 0001 - 0039

Amendement 8
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 2 a (nieuw)

Amendement

(2 bis) De processen die worden gebruikt bij cisgenese en intragenese zijn echter dezelfde als bij transgenese, namelijk de insertie van extra gensequenties. Bovendien kan de genenpool die door conventionele veredelaars onder praktische omstandigheden wordt gebruikt, beperkingen vertonen die afwezig zijn in een genenpool die kan worden geëxploiteerd door directe (en mogelijk herhaalde) genoverdracht over allerlei genetische achtergronden en daarom planten opleveren die waarschijnlijk niet kunnen worden verkregen met conventionele veredelingsmethoden.

Amendement 9
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst

(3) Er is publiek en particulier onderzoek gaande waarbij NGT’s worden gebruikt voor een grotere verscheidenheid aan gewassen en eigenschappen dan worden verkregen met transgene technieken die in de Unie of wereldwijd zijn toegelaten33. Hieronder vallen planten met een hogere tolerantie voor of weerstand tegen plantenziekten en plagen of tegen de gevolgen van klimaatverandering en milieudruk, en planten met verbeterde voedingswaarden, een efficiënter watergebruik, een grotere opbrengst of weerbaarheid of betere kwaliteitskenmerken. Dit soort nieuwe planten, gecombineerd met het relatieve gemak en de snelheid waarmee deze nieuwe technieken kunnen worden toegepast, kan voordelen opleveren voor landbouwers, consumenten en het milieu. NGT’s kunnen dus bijdragen tot de innovatie- en duurzaamheidsdoelstellingen van de Europese Green Deal34 en van de “van boer tot bord”-strategie35 , de biodiversiteitsstrategie36en de strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering37 , en tot mondiale voedselzekerheid38 , de strategie voor de bio-economie39 en de strategische autonomie van de Unie40.

33 Inzichten en oplossingen die voortvloeien uit door de EU gefinancierde onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van strategieën voor plantenveredeling kunnen bijdragen tot het aanpakken van detectieproblemen, het waarborgen van traceerbaarheid en authenticiteit en het bevorderen van innovatie op het gebied van nieuwe genomische technieken. Meer dan 1 000 projecten werden in het kader van het zevende kaderprogramma en het daaropvolgende Horizon 2020-programma ondersteund, met een investering van meer dan 3 miljard EUR. Horizon Europa verleent ook steun aan nieuwe gezamenlijke onderzoeksprojecten op het gebied van plantenveredeling, SWD(2021) 92.

34 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s “De Europese Green Deal”, COM(2019) 640 final.

35 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s “Een ‘van boer tot bord’-strategie voor een eerlijk, gezond en milieuvriendelijk voedselsysteem”, COM(2020) 381 final.

36 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s “EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030: de natuur terug in ons leven brengen”, COM(2020) 380 final.

37 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s “Een klimaatveerkrachtig Europa tot stand brengen — de nieuwe EU-strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering”, COM(2021) 82 final.

38 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Europese Raad, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s “De voedselzekerheid waarborgen en de veerkracht van voedselsystemen versterken”, COM(2022) 133 final; Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties (FAO), 2022, “Gene editing and agrifood systems”, Rome, ISBN 978-92-5-137417-7.

39 Europese Commissie, directoraat-generaal Onderzoek en Innovatie, Een duurzame bio-economie voor Europa — Versterking van de verbinding tussen economie, samenleving en milieu: geactualiseerde strategie voor de bio-economie, Bureau voor publicaties van de Europese Unie, 2018, https://data.europa.eu/doi/10....

40 Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s “Evaluatie van het handelsbeleid — Een open, duurzaam en assertief handelsbeleid”, COM(2021) 66 final.

Amendement

(3) Er is publiek en particulier onderzoek gaande waarbij NGT’s worden gebruikt voor een grotere verscheidenheid aan gewassen en eigenschappen dan worden verkregen met transgene technieken die in de Unie of wereldwijd zijn toegelaten33. Dit leidt tot beloften over de ontwikkeling van planten met een hogere tolerantie voor of weerstand tegen plantenziekten en plagen of tegen de gevolgen van klimaatverandering en milieudruk, en planten met verbeterde voedingswaarden, een efficiënter watergebruik, een grotere opbrengst of weerbaarheid of betere kwaliteitskenmerken.

33 Inzichten en oplossingen die voortvloeien uit door de EU gefinancierde onderzoeks- en innovatieprojecten op het gebied van strategieën voor plantenveredeling kunnen bijdragen tot het aanpakken van detectieproblemen, het waarborgen van traceerbaarheid en authenticiteit en het bevorderen van innovatie op het gebied van nieuwe genomische technieken. Meer dan 1 000 projecten werden in het kader van het zevende kaderprogramma en het daaropvolgende Horizon 2020-programma ondersteund, met een investering van meer dan 3 miljard EUR. Horizon Europa verleent ook steun aan nieuwe gezamenlijke onderzoeksprojecten op het gebied van plantenveredeling, SWD(2021) 92.

Amendement 10
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 a (nieuw)

Amendement

(8 bis) Vóór introductie dient altijd geval per geval een milieurisicobeoordeling plaats te vinden; daarbij moet naar behoren rekening worden gehouden met potentiële cumulatieve langetermijneffecten in combinatie met de interactie met andere GGO's en het milieu.1 a

1 a Richtlijn 2001/18/EG van het Europees Parlement en de Raad van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van genetisch gemodificeerde organismen in het milieu en tot intrekking van Richtlijn 90/220/EEG van de Raad, Publicatieblad Nr. L 106 van 17/04/2001 blz. 0001 - 0039

Amendement 11
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 10

Door de Commissie voorgestelde tekst

(10) Het rechtskader voor NGT-planten moet in overeenstemming zijn met de doelstellingen van de ggo-wetgeving van de Unie om
een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van mens en dier en van het milieu en de goede werking van de interne markt voor de betrokken planten en producten te waarborgen, waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke kenmerken van NGT-planten. Dit rechtskader moet de ontwikkeling en het in de handel brengen mogelijk maken van planten, levensmiddelen en diervoeders die geheel of gedeeltelijk bestaan uit of zijn geproduceerd met NGT-planten en andere producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit NGT-planten (“NGT-producten”), teneinde bij te dragen tot de innovatie- en duurzaamheidsdoelstellingen van de Europese Green Deal en de “van boer tot bord”-strategie, de biodiversiteitsstrategie en de strategie voor aanpassing aan de klimaatverandering, en om het concurrentievermogen van de agrovoedingssector van de EU op Unie- en mondiaal niveau te versterken.

Amendement

(10) Het rechtskader voor NGT-planten moet de doelstellingen van de GGO-wetgeving van de Unie delen om voor de betrokken planten en producten een hoog niveau van bescherming van de gezondheid van mens en dier en van het milieu te waarborgen, overeenkomstig het voorzorgsbeginsel en het beginsel van één gezondheid, teneinde bij te dragen tot de duurzaamheidsdoelstellingen van de Europese Green Deal en de strategieën "van boer tot bord", "biodiversiteit", "nulverontreiniging" en "aanpassing aan de klimaatverandering" en het actieplan voor biologische productie.

Amendement 12
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst

(40) Gezien het feit dat NGT’s nieuw zijn, is het van belang de ontwikkeling en aanwezigheid van NGT-planten en -producten op de markt nauwlettend te volgen en de bijbehorende gevolgen voor de gezondheid van mens en dier, het milieu en de ecologische, economische en sociale duurzaamheid te evalueren. Er moet regelmatig informatie worden verzameld en de Commissie moet binnen vijf jaar na de vaststelling van het eerste besluit op grond waarvan NGT-planten of -producten doelbewust in de Unie mogen worden geïntroduceerd of in de handel mogen worden gebracht, een evaluatie van deze verordening uitvoeren om de vooruitgang te meten die is geboekt bij het op de EU-markt brengen
van NGT-planten met dergelijke kenmerken of eigenschappen.

Amendement

(40) Aangezien NGT's nieuw zijn, is het belangrijk de ontwikkeling en de aanwezigheid op de markt van NGT-planten en -producten nauwlettend te volgen en de begeleidende gevolgen voor de gezondheid van mens en dier, het milieu en de ecologische, economische en sociale duurzaamheid te evalueren. Er moet regelmatig informatie worden verzameld en binnen drie jaar na de vaststelling van het eerste besluit op grond waarvan toestemming wordt verleend voor de doelbewuste introductie of het in de handel brengen van NGT-planten of NGT-producten in de Unie, moet de Commissie een evaluatie van deze verordening uitvoeren om de mogelijke negatieve effecten op de biodiversiteit, het milieu en de gezondheid, het effect op de biologische waardeketen, het vertrouwen en de keuzevrijheid van de burgers te beoordelen en de vooruitgang te meten die is geboekt bij de beschikbaarheid op de EU-markt van NGT-planten die dergelijke daadwerkelijk gunstige kenmerken of eigenschappen bezitten.

Amendement 13
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Overweging 43 a (nieuw)

Amendement

(43 bis) De Lidstaten en de Commissie moeten ervoor zorgen dat systematisch en onafhankelijk onderzoek wordt verricht naar de potentiële risico's die zijn verbonden aan de doelbewuste introductie of het in de handel brengen van NGT's. De Lidstaten en de Gemeenschap moeten voor dit onderzoek de nodige middelen uittrekken overeenkomstig hun begrotingsprocedures en onafhankelijke onderzoekers moeten toegang krijgen tot al het relevante materiaal. De Lidstaten en de Gemeenschap zouden overeenkomstig hun begrotingsprocedures voor de nodige middelen voor dit onderzoek moeten zorgen en onafhankelijke onderzoekers zouden toegang moeten krijgen tot al het relevante materiaal.

Amendement 14
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 20 a (nieuw)

Amendement

Article 20bis

Specifieke bepalingen inzake het weigeren van NGT-planten, levensmiddelen, diervoeders en producten

Onverminderd de criteria in Verordening (EG) nr. 1829/2003 en Richtlijn 2001/18/EG wordt de doelbewuste introductie van NGT-plannen en het in de handel brengen van NGT-levensmiddelen, diervoeders en producten geweigerd indien een lidstaat het waarschijnlijk acht dat de gezondheid, het milieu of de duurzaamheid van de voedselketen in gevaar wordt gebracht.

Amendement 15
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst

Artikel 21

Geldigheidsduur van de vergunning na verlenging

In afwijking van artikel 11, lid 1, en artikel 23, lid 1, van Verordening (EG) nr.
1829/2003 is de vergunning na de eerste verlenging voor onbepaalde tijd geldig, tenzij de Commissie besluit de vergunning voor een beperkte periode te verlengen, indien dit gerechtvaardigd is op grond van de bevindingen van de overeenkomstig deze verordening uitgevoerde risicobeoordeling en de ervaring met het gebruik, met inbegrip van de resultaten van de monitoring, indien dit in de toestemming is vermeld.

Amendement

Schrappen

Amendement 16
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 - lid 3 - onder a

Door de Commissie voorgestelde tekst

a) het personeel van de EFSA brengt op verzoek van een potentiële aanvrager of kennisgever advies uit over plausibele risicohypothesen die de potentiële
aanvrager of kennisgever aan de hand van de kenmerken van een plant of product of hypothetische plant of hypothetisch product heeft vastgesteld en waarop de in de delen 2 en 3 van bijlage II bedoelde informatie betrekking moet hebben. Het advies heeft echter geen betrekking op de opzet van studies om risicohypothesen te onderzoeken;

Amendement

a) het personeel van de EFSA brengt op verzoek van een potentiële aanvrager of kennisgever, indien deze een kmo is, advies uit over plausibele risicohypothesen die de potentiële aanvrager of kennisgever aan de hand van de kenmerken van een plant of product of hypothetische plant of hypothetisch product heeft vastgesteld en waarop de in de delen 2 en 3 van bijlage II bedoelde informatie betrekking moet hebben. Het advies heeft echter geen betrekking op de opzet van studies om risicohypothesen te onderzoeken;

Amendement 17
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 - lid 4 - onder c

Door de Commissie voorgestelde tekst

c) zodra een aanvraag of kennisgeving geldig wordt geacht, maakt de EFSA
onverwijld een samenvatting van het advies voorafgaand aan de indiening
openbaar. Artikel 38, lid 1 bis, is van overeenkomstige toepassing;

Amendement

c) zodra een aanvraag of kennisgeving geldig wordt geacht, maakt de EFSA
onverwijld het advies voorafgaand aan de indiening openbaar. Artikel 38, lid 1 bis, is van overeenkomstige toepassing;

Amendement 18
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Artikel 33

Verordening (EU) 2017/625
Artikel 23

Door de Commissie voorgestelde tekst

Artikel 33

Wijzigingen in Verordening (EU) 2017/625

Artikel 23 van Verordening (EU) 2017/65 wordt als volgt gewijzigd:

1) In lid 2 wordt punt a), ii), vervangen door:

‘ii) de teelt van ggo’s met het oog op de productie van levensmiddelen en
diervoeders en de juiste toepassing van het in artikel 13, lid 2, punt e), van
Richtlijn 2001/18/EG, artikel 5, lid 5, punt b), en artikel 17, lid 5, punt b), van
Verordening (EG) nr. 1829/2003 en in artikel 14, lid 1, punt h), en artikel 19, lid
3, punt b), van Verordening [verwijzing naar deze verordening] bedoelde
monitoringplan;.

‘b) de teelt van ggo’s voor de productie van levensmiddelen en diervoeders en de juiste toepassing van het in artikel 13, lid 2, punt e), van Richtlijn 2001/18/EG,
artikel 5, lid 5, punt b), en artikel 17, lid 5, punt b), van Verordening (EG) nr.
1829/2003 en in artikel 14, lid 1, punt h), en artikel 19, lid 3, punt b), van
Verordening [verwijzing naar deze verordening] bedoelde monitoringplan..

Amendement

Schrappen

Amendement 19
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Annex II - Part 1 - paragraph 5

Door de Commissie voorgestelde tekst

De in de delen 2 en 3 genoemde informatie over gevarenidentificatie en -
karakterisering is alleen vereist indien de specifieke kenmerken en het beoogde gebruik van de NGT-plant van categorie 2 of het NGT-levensmiddel of -diervoeder van categorie 2 aanleiding geeft tot een
plausibele risicohypothese die met behulp van de gespecificeerde informatie kan worden aangepakt.

Amendement

Schrappen

Amendement 20
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Annex II - Part 2 - point 8 a (new)

Amendement

8 bis. Sociaal-economische effecten in
de gehele voedselketen

Amendement 21
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Annex III - Part 1 - paragraph 1 - point 7

Door de Commissie voorgestelde tekst

7) verminderde behoefte aan externe productiemiddelen zoals gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.

Amendement

7) een bewezen verminderde behoefte aan externe productiemiddelen zoals
gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen.

Amendement 22
Anja Hazekamp

Voorstel voor een verordening
Annex III - Part 2 - paragraph 1

Door de Commissie voorgestelde tekst

Eigenschappen die de toepassing van de in artikel 22 bedoelde stimulansen uitsluiten: tolerantie voor herbiciden.

Amendement

Eigenschappen die de toepassing van de in artikel 22 bedoelde stimulansen uitsluiten: tolerantie voor herbiciden, tolerantie voor antimicrobiële stoffen, en resistentie tegen bepaalde insecten, inclusief Bt-gewassen.


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendementen Hazekamp over planten verkregen met bepaalde nieuwe genomicatechnieken en de levensmiddelen en diervoeders daarvan, en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/625

Lees verder

Amendementen Hazekamp over planten verkregen met bepaalde nieuwe genomicatechnieken en de levensmiddelen en diervoeders daarvan, en tot wijziging van Verordening (EU) 2017/625

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer