Amen­de­menten Hazekamp over de bescherming van de veehou­derij en grote carni­voren in Europa


22 november 2022

Gezamenlijke ontwerpresolutie over de bescherming van de veehouderij en grote carnivoren in Europa.

Amendment 1
Anja Hazekamp

namens de Fractie The Left

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 1

Gezamenlijke ontwerpresolutie

1. neemt kennis van de positieve resultaten van het biodiversiteitsbeleid met betrekking tot het herstel van grote carnivoren in de EU en wijst op de effecten van dit beleid op de werking en veerkracht van ecosystemen, het behoud van biodiversiteit en ecologische processen, alsook op de veehouderij; benadrukt dat het belangrijk is te zorgen voor een evenwichtige co-existentie van mensen, vee en grote carnivoren, met name in plattelandsgebieden, en benadrukt dat moet worden erkend dat veranderingen in de populatieniveaus van bepaalde soorten kunnen leiden tot een aantal ecologische, agrarische en sociaal-economische uitdagingen; erkent dat artikel 2, lid 3, van de habitatrichtlijn reeds de nodige flexibiliteit bevat om deze synergieën en wisselwerkingen effectief aan te pakken en te beheren, en geschikt wordt geacht voor het beoogde doel; merkt op dat deze flexibiliteit verder moet worden onderzocht;

Amendment

1. neemt kennis van de positieve resultaten van het biodiversiteitsbeleid met betrekking tot het herstel van grote carnivoren in de EU en wijst op de effecten van dit beleid op de werking en veerkracht van ecosystemen, het behoud van biodiversiteit en ecologische processen, alsook op de veehouderij; benadrukt dat het belangrijk is te zorgen voor een evenwichtige co-existentie van mensen, vee en grote carnivoren, met name in plattelandsgebieden, en benadrukt dat moet worden erkend dat veranderingen in de populatieniveaus van bepaalde soorten kunnen leiden tot een aantal ecologische, agrarische en sociaal-economische uitdagingen; erkent dat artikel 2, lid 3, van de habitatrichtlijn reeds de nodige
flexibiliteit bevat om deze synergieën en wisselwerkingen effectief aan te pakken en te beheren, dat het geschikt wordt geacht voor het beoogde doel en dat de
beleidsdoelstellingen die ermee worden beoogd, worden gerealiseerd;

Amendment 2
Anja Hazekamp

namens de Fractie The Left

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 2bis (nieuw)

Amendment

2 bis. is verheugd over het herstel van de wolvenpopulaties in sommige EUlidstaten; benadrukt dat wolven voort strikt moeten worden beschermd om ervoor te zorgen dat een gunstige status voor wolven wordt bereikt en behouden;

Amendment 3
Anja Hazekamp

namens de Fractie The Left

Gezamenlijke ontwerpresolutie
Paragraaf 6bis (nieuw)

Amendment

6 bis. wijst in dit verband op de ondoeltreffendheid van dodelijke beheerpraktijken (namelijk afschieten en jacht), die zelfs contraproductief zijn gebleken wat het voorkomen van schade
aan de veestapel en de instandhouding van wilde diersoorten betreft; benadrukt dat het belangrijk is de beschikbaarheid te waarborgen van natuurlijke prooien door het stopzetten van de menselijke jacht op hoefdieren;


Status

Ingediend

Voor

Tegen

Lees onze andere moties

Amendementen Hazekamp over stoffen die de ozonlaag afbreken en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1005/2009

Lees verder

Amendementen Hazekamp over stoffen die de ozonlaag afbreken en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1005/2009

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer