Bijdrage mili­eu­com­missie over volks­ge­zondheid en voed­sel­vei­ligheid tijdens gedach­te­wis­seling met Krista Kiuru, Fins minister voor fami­lie­zaken en sociale diensten


23 juli 2019

Anja Hazekamp (PvdD): Dank u wel, Mevrouw de Minister en hartelijk welkom.

Ik wil 2 problemen aansnijden.

Ten eerste: landbouwgif. Er is een enorme vertraging bij de nationale herbeoordelingen van actieve stoffen. En uiterst gevaarlijk gif, zoals thiacloprid en flumioxazin, blijven daarmee te lang op de markt. Wat gaat u doen om deze enorme achterstand bij de Lidstaten op te lossen en te zorgen dat automatische procedurele verleningen tot het verleden behoren, zoals het Parlement ook al verschillende keren heeft gevraagd?

Ten tweede: gezond voedsel kan vele welvaartziekten voorkomen en een bijdrage leveren aan het oplossen van de klimaatnoodtoestand en de biodiversiteitcrisis. Veehouderij bijvoorbeeld is verantwoordelijk voor 1/5 van de wereldwijde uitstoot aan broeikasgassen. Meer groenten en fruit en minder zuivel en vlees zijn het recept voor een gezonde toekomst voor mens, dier en milieu.

Ik wil graag van u weten wat gaat u concreet doen om die gezonde toekomst dichter bij te brengen.

Dank u wel.

Interessant voor jou

Bijdrage milieucommissie over diertransporten tijdens gedachtewisseling met Jari Leppä, Fins minister van Land- en Bosbouw

Lees verder

Bijdrage landbouwcommissie over diertransporten tijdens gedachtewisseling met Phil Hogan, Eurocommissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling

Lees verder

Word lid

    Learn More Doneer