Vragen over bevestiging van milieurisico's kunstgras door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Anja Hazekamp (GUE/NGL), Bart Staes (Greens/EFA)

In antwoord op schriftelijke vraag E-006406/2017 antwoordde de Commissie op 8 december 2017: “De diensten van de Commissie analyseren momenteel de door de lidstaten (inclusief Nederland) in hun tweede stroomgebiedsbeheerplan verstrekte informatie en zullen op basis van hun beoordeling waar nodig actie ondernemen.”

Het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) concludeerde op 3 juli 2018:

"Het gebruik van rubbergranulaat op kunstgrasvelden kan schadelijk zijn voor het milieu in de directe omgeving van de velden. Uit de rubberkorrels kunnen stoffen lekken die terecht komen in de grond om de velden heen (de bermgrond) en in de bagger in sloten. Dat is slecht voor het ecosysteem omdat het de biodiversiteit aantast." [1]

1) Welke acties gaat de Commissie naar aanleiding van deze informatie nemen, nu de milieurisco´s van kunstgras met rubbergranulaat bevestigd zijn door het RIVM?

2) Deelt de Commissie de mening dat het aanleggen van sportvelden met echt gras veel effectiever is dan het nemen van allerlei mitigerende maatregelen om de schadelijke effecten van kunstgras met rubbergranulaat te beperken?

3) Welke acties gaat de Commissie ondernemen om te voorkomen dat nieuwe kunstgrasvelden met rubbergranulaat worden aangelegd en om de bestaande velden te vervangen door echt gras?

[1] https://www.rivm.nl/Documenten_en_publicaties/Algemeen_Actueel/Nieuwsberichten/2018/Rubbergranulaat_op_kunstgrasvelden_milieubelastend