Vee-industrie afschaffen


 • Antibioticagebruik vee-industrie

  Dieren worden heel snel ziek in de vee-industrie doordat ze doorgefokt zijn en op een onnatuurlijke wijze worden gehouden. Veehouders geven de dieren niet alleen als ze ziek zijn maar zelfs nog voor ze ziek zijn massaal antibiotica (preventief). Het antibioticagebruik in de vee-industrie moet drastisch worden teruggedrongen door de dieren anders te fokken en op een natuurlijke manier te houden (biologisch(-dynamisch)).

  Er komen strikte regels voor antibioticagebruik in de veehouderij. De preventieve toepassing
  van antibiotica stopt. Middelen die noodzakelijk zijn voor mensen krijgen geen toepassing meer bij dieren. De veesector stelt niet de volksgezondheid voorop, maar de economische belangen.

  Het massale (preventieve) gebruik van antibiotica in de vee-industrie maakt dat bacteriën zich kunnen aanpassen aan de antibiotica, waardoor de antibiotica niet of minder werkzaam worden. Antibiotica-resistente bacteriën afkomstig uit de intensieve veehouderij, zoals de MRSA-bacterie, de EHEC-bacterie of de ESBL-bacterie, vormen een ernstige bedreiging voor de volksgezondheid.

  Meer informatie
 • Diertransporten drastisch inperken

  De Partij voor de Dieren wil het transport van dieren drastisch inperken. Gesleep met dieren is een van de grootste problemen in de intensieve veehouderij. Het welzijn en de gezondheid van dieren komen ernstig in het gedrang. Als dieren vervoerd worden, moeten ze daar zo min mogelijk leed en stress bij ondervinden. De Partij voor de Dieren wil een einde aan de dieronterende transporten.

  De transportsector is zo gericht op wat dieren opleveren dat dierenwelzijn bijzaak is. De transportregels, die dieren zouden moeten beschermen, worden vaak overtreden; vrachtwagens worden voller geladen dan is toegestaan en veel dieren hebben geen water en voer tot hun beschikking. De dieren krijgen onvoldoende rust en worden ook bij extreme weersomstandigheden vervoerd. Bovendien is transport een van de belangrijkste oorzaken van de snelle verspreiding van dierziekten, waaronder dierziekten die overgedragen kunnen worden op mensen.

  • Diertransporten mogen niet langer duren dan twee uur.
  • Transporten van levende dieren van en naar landen buiten de Europese Unie zijn niet langer
  toegestaan.
  • Het aantal vervoersbewegingen per dier vermindert. De Europese Unie verplicht lidstaten om een kilometerheffing op diertransporten in te voeren en veetransportwagens uit te rusten met een GPS-volgsysteem.
  • Er komt veel strengere controle en handhaving van de Europese transportregels.

  Meer informatie
 • Einde aan vee-industrie

  De huidige veehouderij is onhoudbaar. Jaarlijks worden in de EU meer dan 7 miljard dieren gehouden en geslacht voor de productie van vlees, zuivel en eieren. Naast veel dierenleed levert dat een enorme milieubelasting op en worden er veel broeikasgassen en schadelijke stoffen uitgestoten. De veehouderij draagt zo in belangrijke mate bij aan de opwarming van de Aarde en aan de achteruitgang van de biodiversiteit.

  • Landen die zich niet houden aan de al gemaakte Europese regelgeving op het gebied van dierenwelzijn worden via boetes en andere sancties streng aangepakt. Dit geldt bijvoorbeeld voor het levend plukken van ganzen en voor het couperen van biggenstaarten.
  • Er komt een plafond voor de melkproductie door het instellen van een maximumproductie per hectare weidegrond. Ook andere sectoren in de veehouderij worden grondgebonden.
  • Megastallen en dierenwelzijn gaan niet samen. Er komt een Europees verbod op de vestiging en ontwikkeling van megastallen. Europa stimuleert vermindering van het aantal gehouden dieren.
  • Er komen strenge brandveiligheidsvoorschriften voor bestaande en nieuwe stallen en dierverblijven: gehouden dieren moeten in geval van brand de stal kunnen ontvluchten.

  Meer informatie
 • Foie gras

  Het is niet mogelijk om foie gras te produceren op een diervriendelijke manier. Foie gras mag die naam uitsluitend dragen wanneer de lever van de gans of eend tenminste vier keer zo groot is als een normale lever. Deze lever is per definitie verziekt.

  De Partij voor de Dieren wijst de productie van ganzen- en eendenlever (foie gras) in alle gevallen sterk af. Europa verbiedt per direct de productie, handel en import van foie gras (ganzen- of eendenlever).

  Het is absoluut tegennatuurlijk dat een gans of een eend zich zodanig voedt dat het zijn lever ziek maakt/vervet. Dit kan alleen bereikt worden door vervetting met behulp van dwangvoedering.

  Foie gras wordt gemaakt door een lange buis in de keel van een gans of eend te steken en zo driemaal daags voedsel in de voormaag te pompen. Veel eenden en ganzen raken hierbij gewond aan hals en strot en lopen infecties en botbreuken op. Ook raakt vaak de slokdarm van het dier geperforeerd door de stalen buis. In sommige gevallen bereiken de levers een grootte van wel tien keer de natuurlijke afmeting. De dwangvoedering en onnatuurlijk vervetting van de lever zorgen voor afschuwelijk en onnodig lijden van de dieren.

  Meer informatie
 • Geen handel in paar­den­bloed

  Het vruchtbaarheidshormoon ‘Pregnant Mare Serum Gonadotropin’ (PMSG), een hormoon uit bloed van drachtige paarden, wordt onder meer gebruikt in de Nederlandse en Duitse vee-industrie om dieren vruchtbaarder te maken. Om het hormoon te verkrijgen, tappen zogenaamde 'bloedboerderijen' in Argentinië en Uruguay systematisch grote hoeveelheden bloed af bij drachtige paarden. Daarbij worden ongeboren veulens van de bloedpaarden voortijdig geaborteerd of doodgeknepen. De moederpaarden zelf vermageren sterk en verzwakken door overmatige bloedafname.

  De Partij voor de Dieren wil dat het gebruik, de productie, de verkoop en de import van PMSG, waarvoor drachtige paarden in Zuid-Amerikaanse ‘bloedboerderijen’ worden mishandeld en beroofd van hun bloed, wordt verboden in lidstaten van de EU.

  Meer informatie
 • Geen plofdieren

  Veel dieren zijn zo ver doorgefokt dat ze zich niet meer op een natuurlijke manier kunnen voortplanten of in korte tijd extreem snel groeien. Dit zorgt voor ernstige welzijnsproblemen. Daar moet een einde aan komen.

  • Er komt een verbod op het fokken op extreme kenmerken, zoals op extreme groeisnelheden bij kippen en varkens en op extreme productie bij melkkoeien en fokzeugen. Plofkippen die door hun pootjes zakken en dikbilkoeien die niet natuurlijk kunnen bevallen gaan tot het verleden behoren.
  • Het toepassen van onnatuurlijke en vaak pijnlijke voortplantingsmethoden bij bepaalde rassen die zich niet meer op natuurlijke wijze kunnen voortplanten wordt verboden.
  • Het klonen van dieren voor productiedoeleinden blijft verboden. De import van en handel in (producten van) gentechdieren en hun nakomelingen wordt verboden.
  • De (achterhaalde) Europese identificatieregels waardoor het oormerken van dieren verplicht is, verdwijnen. Tot die tijd krijgen alle gewetensbezwaarden standaard een ontheffing.

  Meer informatie
 • Meer maatregelen om stalbranden te voorkomen

  Er komen strenge brandveiligheidsvoorschriften voor bestaande en nieuwe stallen en dierverblijven: gehouden dieren moeten in geval van brand de stal kunnen ontvluchten.

  Meer informatie
 • Megastallen

  Megastallen en dierenwelzijn gaan niet samen. Er komt een Europees verbod op de vestiging en ontwikkeling van megastallen. Europa stimuleert vermindering van het aantal gehouden dieren.

  Meer informatie
 • Melkproductie beperken

  De Partij voor de Dieren is voor melkquota. De melkproductie moet drastisch beperkt worden omwille van dieren, natuur, milieu en klimaat. Om de huidige melkproductie te realiseren, moeten er miljoenen kalfjes geboren worden, die vervolgens onmiddellijk bij hun moeder worden weggehaald. Kalveren zouden na de geboorte bij hun moeder in een familiekudde moeten blijven en moedermelk moeten krijgen.

  Er komt een plafond voor de melkproductie door het instellen van een maximumproductie per
  hectare weidegrond. Ook andere sectoren in de veehouderij worden grondgebonden.

  De consument kan ook een rol in hebben in het terugbrengen van de melkproductie, door zoveel mogelijk te kiezen voor producten zonder dierlijke eiwitten, en anders voor biologische melk die op een diervriendelijkere manier geproduceerd wordt.

  Meer informatie
 • Misstanden in slachthuizen

  De Partij voor de Dieren wil een einde aan het ernstige dierenleed bij de slacht. Dieren moeten tijdens de slacht beter beschermd worden. Als dieren geslacht worden, moeten ze daar zo min mogelijk leed en stress bij ondervinden.

  Dieren worden niet meer geslacht volgens methoden die ernstig leed veroorzaken, zoals de
  waterbadmethode bij kippen en CO2-verdoving bij varkens. Geen dier wordt onverdoofd geslacht of gedood. Ook rituele slacht is niet toegestaan zonder verdoving. Er komt een Europees import- en handelsverbod op vlees van onverdoofd geslachte dieren. Zolang het onverdoofd slachten nog niet is verboden, geldt verplichte etikettering. Op vlees, zuivel en eieren komt een duidelijk etiket dat laat zien waar het betrokken dier
  geboren, gehouden en – in geval van vlees – geslacht is. Misleidende herkomstaanduiding van
  dierlijke producten behoort tot het verleden.

  De Partij voor de Dieren wil bovendien dat er in heel Europa cameratoezicht in slachthuizen ingesteld wordt.

  Meer informatie
 • Ruimte voor wroeten

  Kippen horen te kunnen stofbaden, varkens moeten kunnen wroeten en koeien, schapen en geiten horen in de wei. Zolang dieren voor voedsel worden gefokt en gedood, dienen de houderijsystemen te worden aangepast aan de behoeften van de dieren in plaats van andersom. De Europese Unie stelt weliswaar een aantal minimum welzijnseisen aan de manier waarop dieren worden gehouden, maar deze zijn onvoldoende en worden door landen gebruikt als excuus om zelf geen strengere regels in te stellen.

  • Dieren horen niet achter de tralies; het gebruik van kooien in de veehouderij wordt verboden. In de veehouderij moeten alle dieren hun natuurlijk gedrag kunnen vertonen.
  • Alle dieren krijgen de mogelijkheid tot vrije uitloop en beschikken in het buitenverblijf over voldoende schuilmogelijkheden. Dat wordt in een richtlijn vastgelegd.
  • In de stal beschikken dieren over voldoende ruimte, stro en afleidingsmateriaal.
  • Koeien worden gehouden in familiekuddes. Kalfjes worden niet langer meteen na de geboorte bij hun moeder weggehaald, maar mogen de melk drinken die voor hen bedoeld is.
  • Het houden van kalveren in hokken op een ijzerarm dieet voor de productie van blank kalfsvlees wordt verboden.
  • Kraamboxen waarin varkens wekenlang tussen stangen staan, worden verboden. Zeugen krijgen de gelegenheid te nestelen en hun biggetjes te verzorgen.
  • Er komt een einde aan pijnlijke ingrepen zoals het kappen van snavels bij kippen, het onthoornen van koeien, het onverdoofd castreren van biggen, het couperen van biggenstaarten en het knippen van biggentanden.
  • Europa verbiedt per direct de productie, handel en import van foie gras (ganzen- of eendenlever).

  Meer informatie
 • Uitbraak dierziektes voorkomen

  De Partij voor de Dieren wil dat dieren en mensen beschermd worden tegen de uitbraak van dierziekten. Om dierziekten te voorkomen moet het veehouderijsysteem in Europa drastisch veranderen.

  Het huidige veehouderijsysteem - waarin niet het welzijn van dieren maar maximale productie voorop staat - werkt dierziekten in de hand. Dieren worden in grote aantallen bij elkaar gehouden en lijden een stressvol bestaan. Bovendien vertonen dieren door het fokbeleid steeds meer genetische overeenkomsten. Ze zijn daardoor kwetsbaar voor de uitbraak van ziekten. Ziekten die overdraagbaar zijn op mensen vormen een groot gevaar voor de volksgezondheid.

  De Partij voor de Dieren streeft naar een regionale en kleinschalige voedselproductie. Met een kleinere veehouderij en door het uitbannen van lange afstandstransporten wordt de kans op een uitbraak van dierziektes drastisch verminderd en zullen de gevolgen van uitbraken beperkter zijn.

  De Partij voor de Dieren wil dat bij het fokken van dieren de nadruk ligt op gezonde, weerbare dieren. Het huisvestingssysteem moet worden aangepast aan het dier ten gunste van de gezondheid en weerbaarheid van het dier. Stallen moeten niet langer worden gebouwd in de buurt van woonkernen. Megastallen en megabedrijven moeten verboden worden, net als gemengde bedrijven waar zowel kippen als varkens gehouden worden.

  • Het Europees non-vaccinatiebeleid stopt en er worden preventieve diervriendelijke maatregelen genomen om uitbraken van dierziekten tegen te gaan.
  • Bij uitbraken van niet-dodelijke dierziekten wordt de norm dat dieren kunnen uitzieken en herstellen. Dieren mogen niet langer om louter economische redenen worden gedood.
  • Er komen strikte regels voor antibioticagebruik in de veehouderij. De preventieve toepassing
  van antibiotica stopt. Middelen die noodzakelijk zijn voor mensen krijgen geen toepassing meer bij dieren.
  • Het afschieten van in het wild levende dieren ter voorkoming van dierziekten als de (Afrikaanse) varkenspest of vogelgriep werkt contraproductief; gewonde dieren vergroten de kans op verspreiding van ziekten zelfs. Afschot ter voorkoming van de verspreiding van dierziekten wordt verboden.
  • Europa verbiedt de vestiging en uitbreiding van geitenhouderijen. EU-subsidies voor geitenhouderijen worden geschrapt.

  Meer informatie

Het standpunt Vee-industrie afschaffen is onderdeel van: Landbouw en voedsel

Word lid

    Learn More Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws