Privacy en vrijheid op internet


 • Auteursrecht moderniseren

  De Partij voor de Dieren wil aanpassing van het auteursrecht en het auteurscontractenrecht om de positie van de makers te versterken en de informatievrijheid te vergroten. Dit mag niet ten koste gaan van een vrij internet. De Partij voor de Dieren wil geen ‘link tax’ en is tegen het instellen van een verplicht uploadfilter.

  Meer informatie
 • Elektromagnetische velden / 5G

  De Partij voor de Dieren bepleit voorzichtigheid in onze algemene omgang met elektromagnetische velden. Over de mogelijke risico’s van 5G is nog veel onduidelijk. Voordat 5G netwerken worden uitgerold moeten de mogelijke gevolgen onderzocht worden. Daarbij wordt proefdieronderzoek expliciet uitgesloten.

  Meer informatie
 • Internetcensuur

  Burgers hebben recht op een vrij internet zonder filters, blokkades of doorgifte van gegevens door providers. We willen netneutraliteit wettelijk garanderen.

  Meer informatie
 • Meldplicht datalekken
  Meer informatie
 • Persoonsgegevens beschermen

  De EU gaat persoonsgegevens op het hoogste niveau beschermen. Alleen wanneer sprake is van een concrete verdenking die door de rechter wordt getoetst mogen politie, justitie en inlichtingendienstengegevens over burgers opvragen bij bedrijven. Burgers krijgen meer zicht op de gegevens die over hen zijn opgeslagen en betere mogelijkheden zich uit datasystemen te laten verwijderen. Bedrijven melden hoe vaak ze gegevens ten behoeve van justitie openbaar hebben moeten maken.

  Het verzamelen en opslaan van gegevens van Europese burgers en bedrijven door buitenlandse
  inlichtingendiensten is onacceptabel. De EU treft maatregelen om deze privacyschendingen zo
  spoedig mogelijk te stoppen. Het huidige EU-US privacyshield is niet afdoende en wordt verbeterd.

  Al het Europese beleid op het gebied van aftappen, verzamelen en opslaan van gegevens van
  burgers wordt scherp herzien in het belang van de privacy. Zo komt er een einde aan de bewaarplicht
  voor telefoon- en internetgegevens, het doorgeven van passagiersgegevens aan de VS, de
  inzage in Europese banktransacties door de VS en de verplichte opname van vingerafdrukken in
  reisdocumenten.

  Meer informatie
 • Privacy waarborgen

  De Partij voor de Dieren staat voor de vrije persoonlijke levenssfeer van burgers en hecht veel waarde aan privacy. We maken met zijn allen steeds meer gebruik van mobiele apps, social media en Over-The-Top (OTT) communicatiediensten als Whatsapp, Skype en Facebook Messenger. De Partij voor de Dieren wil dat Europa de privacy van gebruikers van online (communicatie)diensten beter waarborgt. Vertrouwelijke gebruikersdata worden wat ons betreft niet doorverkocht of ingezet voor commercieel gewin. Het is een illusie om te denken dat je een samenleving veiliger maakt door mensen hun privacy af te nemen. We willen dat Europa niet langer meewerkt aan ongeoorloofde privacyschendingen. De EU moet vaart zetten achter het aanpassen van de Europese e-Privacy regels, om de persoonlijke levenssfeer van gebruikers van OTT-diensten en andere internetdiensten te waarborgen.

  Meer informatie
 • PSD2

  Bank- en betaalgegevens van burgers zijn vertrouwelijk en moeten dat ook blijven. Het onderdeel ‘toegang van derden tot de betaalrekeningen’ van de nieuwe richtlijn betaaldiensten (PSD2) wordt afgeschaft.

  Meer informatie
 • Uploadfilter

  De Partij voor de Dieren wil aanpassing van het auteursrecht en het auteurscontractenrecht om de positie van de makers te versterken en de informatievrijheid te vergroten. Dit mag niet ten koste gaan van een vrij internet. De Partij voor de Dieren wil geen ‘link tax’ en is tegen het instellen van een verplicht uploadfilter.

  Meer informatie

Het standpunt Privacy en vrijheid op internet is onderdeel van: Veiligheid, privacy en burgerrechten