Ontwik­ke­lings­sa­men­werking


De Partij voor de Dieren wil dat Europa stopt met beleid dat ten koste gaat van andere delen van de wereld. In plaats daarvan willen we investeren in de kracht van ontwikkelingslanden zelf. Duurzaamheid, onderwijs, gezondheid, kinderrechten en gelijke behandeling van mannen en vrouwen zijn daarbij de speerpunten.

• De EU stopt met de import van producten die de leefomgeving elders aantasten of die gepaard gaan met landroof en andere schendingen van mensenrechten.
• De Partij voor de Dieren wil dat de lidstaten van de EU ernaar streven om één procent van het bruto binnenlands product te besteden aan ontwikkelingshulp. Deze gelden mogen niet gebonden zijn aan het afnemen van bepaalde goederen of diensten.
• De ontwikkelingshulp richt zich op het versterken van de positie van kwetsbare groepen in ontwikkelingslanden, in het bijzonder die van vrouwen en kinderen.
• Prioriteit ligt bij schoon drinkwater en hygiëne, goede (preventieve) gezondheidszorg, toegang tot essentiële medicijnen en anticonceptie, onderwijs, duurzame landbouw en schone energie. Door ondersteuning van emancipatiebewegingen krijgen democratiseringsprocessen een kans.
• In het beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden besteedt de EU veel aandacht aan het doorbreken van taboes over geaardheid, abortus en geweld tegen vrouwen.
• De hulp richt zich op de belangen van mensen, dieren en milieu daar en niet op de belangen van het bedrijfsleven hier.

Het standpunt Ontwikkelingssamenwerking is onderdeel van: Een rechtvaardig Europa