Natuur beschermen en herstellen


Ondanks alle mooie woorden over het belang van biodiversiteit, krijgt de natuur in de praktijk nauwelijks bescherming. Europese richtlijnen worden niet of te laat nageleefd en lidstaten als Nederland proberen uit alle macht onder de afspraken uit te komen. We kunnen het ons niet veroorloven nog meer natuurlijk kapitaal op te offeren voor kortetermijngewin.

• Subsidies die schadelijk zijn voor de biodiversiteit worden per direct afgeschaft.
• Er komt een robuust Europees Natuurnetwerk zodat soorten zich kunnen verplaatsen en de natuur veerkrachtiger wordt. Minstens 30% van het land- en zoetwateroppervlak wordt beschermd en het verbinden van de Natura 2000-gebieden krijgt prioriteit.
• Door de intensivering van de landbouw zijn de afgelopen decennia veel ecologisch waardevolle landschapselementen, zoals beken, bosschages en houtwallen, verloren gegaan. Herstel van de ecologie is noodzakelijk en moet worden betaald door de bedrijven die de schade hebben veroorzaakt.
• Iedereen heeft recht op een groene en gezonde leefomgeving. De EU stimuleert de vergroening van verstedelijkte gebieden met het oog op gezondheid, klimaat en biodiversiteit.
• De EU stimuleert bedrijven om te investeren in natuur-inclusief bouwen en ecologisch ondernemen. Dat zorgt voor meer vergroening en minder vervuiling.
• De obstakels in Europese rivieren die de trek van vissen belemmeren en vele vissen het leven kosten willen we wegnemen. Nieuwe gemalen en installaties zijn visvriendelijk.
• Bestaande Europese natuurafspraken -zoals Natura 2000, de Kaderrichtlijn Water en het ammoniakplafond- zijn hard nodig om de schade te beperken die het Europese landbouwbeleid aan de natuur toebrengt. De natuurafspraken worden dan ook niet versoepeld, maar juist aangescherpt en strikt gehandhaafd.
• De Partij voor de Dieren wil minstens 30% van de Europese zeeën beschermen door deze aan te wijzen als zeereservaat. In deze beschermde gebieden is geen plaats voor visserij of andere schadelijke activiteiten. Belangrijke kraamkamers, zoals de Middellandse zee waar de met uitsterven bedreigde tonijn paait, worden gesloten voor jacht op deze dieren.
• Scheepswrakken op de bodem van de zee zijn broedplaatsen voor biodiversiteit en krijgen zoveel mogelijk bescherming.
• Visserijtechnieken die grote schade aanrichten aan de zee en zeebodem, zoals diepzee- en boomkorvisserij, worden niet langer toegestaan.
• In In heel Europa wordt geprobeerd om muskusratten uit te roeien. Dat is niet alleen wreed, maar ook een eindeloos en kostbaar proces; muskusratten planten zich snel voort. Goedkoper, beter en diervriendelijker is het om kwetsbare walkanten te beschermen en te verstevigen.

Word lid

    Learn More Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties
Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws