Mensen­rechten boven handel


Europese bedrijven plegen met regelmaat milieu- en mensenrechtenschendingen. En vaak staan de slachtoffers daarvan met lege handen, zonder een mogelijkheid om hun recht te halen. Bovendien bedreigen geweld en structureel onrecht een miljard burgers in fragiele staten. Deze mensen zijn voor hun veiligheid en mensenrechten mede afhankelijk van onze steun. Slachtoffers van oorlog en geweld, onderdrukking en vervolging, honger, klimaatverandering en natuurrampen verdienen hulp.

• Mensenrechten en duurzame ontwikkeling worden de toetssteen van Europees beleid. Voorstellen voor nieuw Europees beleid krijgen standaard een bijlage waarin de impact van het beleid op milieu, biodiversiteit, mensenrechten, dierenwelzijn en ontwikkelingslanden wordt toegelicht.
• De EU biedt slachtoffers van milieu- en mensenrechtendelicten hulp om hun recht te halen, ook als die delicten buiten Europa hebben plaatsgevonden door Europese bedrijven.
• De EU zoekt geen afzetmarkten in landen waar de mensenrechten niet veilig zijn.
• De EU protesteert tegen mensenrechtenschendingen en ernstige milieuschade of het vernietigen van leefgebieden (ecocide) elders in de wereld. Het inperken van de handel met landen waar deze schendingen plaatsvinden behoort expliciet tot de instrumenten om de druk op de betreffende landen op te voeren.
• De EU biedt hulp aan de lidstaten aan de grenzen van de EU om mensenhandel en -smokkel te bestrijden.

Het standpunt Mensenrechten boven handel is onderdeel van: Een rechtvaardig Europa