Inter­na­ti­onaal mili­eu­beleid


De huidige internationale verdragen op het gebied van biodiversiteit en klimaat worden niet of nauwelijks nageleefd. De tijd van vrijblijvendheid is voorbij, als het aan de Partij voor de Dieren ligt. De gezamenlijke verantwoordelijkheid die landen dragen voor het leefbaar houden van de Aarde dient te worden vertaald naar harde, afdwingbare afspraken. De EU neemt daarin het voortouw, geeft het goede voorbeeld en remt lidstaten niet af in hun eigen ambities.

• De Europese Unie treedt op om conflicten, mensenrechtenschendingen en milieuvernietiging wereldwijd tegen te gaan.
• In VN-verband zet de EU alles op alles om te komen tot een verreikende agenda voor duurzame ontwikkeling - met ambitieuze, wereldwijd geldende duurzaamheidsdoelen gebaseerd op mensenrechten, de draagkracht van de Aarde en respect voor dieren en natuur.
• De Europese Unie gaat vooroplopen met ambitieuze afspraken in internationale milieuverdragen.
• Om resultaat te boeken bij internationale conferenties vormt de Europese Unie coalities met andere landen voor het stellen van ambitieuze internationale milieudoelen.
• Internationale verdragen en afspraken over milieu, klimaat, biodiversiteit, mensenrechten en maatschappelijk ondernemen worden zo snel mogelijk omgezet in bindende regels.
• De Partij voor de Dieren pleit ervoor dat Europese lidstaten investeren in klimaatmaatregelen in ontwikkelingslanden, bovenop de budgetten voor ontwikkelingssamenwerking.
• De EU maakt zich sterk voor de oprichting van een Internationaal Milieugerechtshof dat milieuconflicten kan beslechten.
• Het toebrengen van ernstige schade aan grote natuurgebieden of landstreken of het vernietigen daarvan (ecocide) moet strafbaar worden. De EU gaat ervoor pleiten dat het Internationaal Strafhof ecocide kan bestraffen.

Het standpunt Internationaal milieubeleid is onderdeel van: Milieu, klimaat en energie

Word lid

    Learn More Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws