Inter­na­ti­onaal


 • Humanitaire hulp aan vluchtelingen

  De Partij voor de Dieren maakt zich zorgen over het groeiend aantal vluchtelingen in de wereld. De komende jaren zullen naar verwachting tientallen miljoenen mensen vluchten voor de gevolgen van klimaatverandering, honger en oorlogen. De vluchtelingenstromen brengen ook zorgen met zich mee voor de mensen hier. Veel mensen vragen zich af of Europa, of Nederland de vluchtelingen kan blijven opnemen. Gaat dat niet ten koste van onze eigen mogelijkheden? Nemen de spanningen nog verder toe, bijvoorbeeld als de Europese herverdeling niet blijkt te werken vanwege de open grenzen?

  De Partij voor de Dieren vindt dat mensen die op de vlucht zijn voor honger, droogte en geweld opgevangen en geholpen moeten worden. Datzelfde geldt voor mensen die vervolgd worden vanwege hun overtuiging of geaardheid.

  Meer informatie
 • Mensenrechten boven handel

  Europese bedrijven plegen met regelmaat milieu- en mensenrechtenschendingen. En vaak staan de slachtoffers daarvan met lege handen, zonder een mogelijkheid om hun recht te halen. Bovendien bedreigen geweld en structureel onrecht een miljard burgers in fragiele staten. Deze mensen zijn voor hun veiligheid en mensenrechten mede afhankelijk van onze steun. Slachtoffers van oorlog en geweld, onderdrukking en vervolging, honger, klimaatverandering en natuurrampen verdienen hulp.

  • Mensenrechten en duurzame ontwikkeling worden de toetssteen van Europees beleid. Voorstellen voor nieuw Europees beleid krijgen standaard een bijlage waarin de impact van het beleid op milieu, biodiversiteit, mensenrechten, dierenwelzijn en ontwikkelingslanden wordt toegelicht.
  • De EU biedt slachtoffers van milieu- en mensenrechtendelicten hulp om hun recht te halen, ook als die delicten buiten Europa hebben plaatsgevonden door Europese bedrijven.
  • De EU zoekt geen afzetmarkten in landen waar de mensenrechten niet veilig zijn.
  • De EU protesteert tegen mensenrechtenschendingen en ernstige milieuschade of het vernietigen van leefgebieden (ecocide) elders in de wereld. Het inperken van de handel met landen waar deze schendingen plaatsvinden behoort expliciet tot de instrumenten om de druk op de betreffende landen op te voeren.
  • De EU biedt hulp aan de lidstaten aan de grenzen van de EU om mensenhandel en -smokkel te bestrijden.

  Meer informatie
 • Ontwikkelingssamenwerking

  De Partij voor de Dieren wil dat Europa stopt met beleid dat ten koste gaat van andere delen van de wereld. In plaats daarvan willen we investeren in de kracht van ontwikkelingslanden zelf. Duurzaamheid, onderwijs, gezondheid, kinderrechten en gelijke behandeling van mannen en vrouwen zijn daarbij de speerpunten.

  • De EU stopt met de import van producten die de leefomgeving elders aantasten of die gepaard gaan met landroof en andere schendingen van mensenrechten.
  • De Partij voor de Dieren wil dat de lidstaten van de EU ernaar streven om één procent van het bruto binnenlands product te besteden aan ontwikkelingshulp. Deze gelden mogen niet gebonden zijn aan het afnemen van bepaalde goederen of diensten.
  • De ontwikkelingshulp richt zich op het versterken van de positie van kwetsbare groepen in ontwikkelingslanden, in het bijzonder die van vrouwen en kinderen.
  • Prioriteit ligt bij schoon drinkwater en hygiëne, goede (preventieve) gezondheidszorg, toegang tot essentiële medicijnen en anticonceptie, onderwijs, duurzame landbouw en schone energie. Door ondersteuning van emancipatiebewegingen krijgen democratiseringsprocessen een kans.
  • In het beleid ten opzichte van ontwikkelingslanden besteedt de EU veel aandacht aan het doorbreken van taboes over geaardheid, abortus en geweld tegen vrouwen.
  • De hulp richt zich op de belangen van mensen, dieren en milieu daar en niet op de belangen van het bedrijfsleven hier.

  Meer informatie
 • Paal en perk aan wapens

  ‘Nooit meer oorlog’ was een belangrijk motief om de Europese Unie op te richten. De Partij voor de Dieren wil dat Europa dat motief ook toepast in haar wapenbeleid.

  • De EU zet zich in voor naleving van verdragen tegen landmijnen en clustermunitie en voor wereldwijde regulering van de wapenhandel.
  • Europa neemt het voortouw in de ontwikkeling van een internationaal juridisch kader voor een verbod op autonome wapens.
  • Het wapenexportbeleid krijgt aanscherping, zodat er vanuit de EU geen wapens geleverd worden aan repressieve en autoritaire staten die mensenrechten schenden.
  • Voor halffabricaten en onderdelen van chemische, nucleaire en bacteriologische wapens komt een zwarte lijst van landen en bedrijven waaraan deze niet geleverd mogen worden.
  • De EU werkt aan een universeel verbod op het gebruik van elke vorm van uranium in (conventionele) wapens en zet zich in voor een alomvattend verbod op kernwapens.
  • De nog aanwezige kernwapens worden op korte termijn uit de EU verwijderd.
  • De Partij voor de Dieren is tegen de vorming van een defensie-unie; deze vormt de opmaat naar een Europees leger.

  Meer informatie

Het standpunt Internationaal is onderdeel van: Een rechtvaardig Europa

Word lid

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws