Fors minder dier­proeven


Veel van de huidige experimenten waarin dieren als meetinstrument worden gebruikt, zijn overbodig of onzinnig. Dat vinden ook steeds meer wetenschappers. Dieren lijken in sommige opzichten op mensen, maar door de grote verschillen in biologie kunnen de resultaten uit dierexperimenten lang niet altijd goed vertaald worden naar de mens. Tegelijkertijd hebben er de afgelopen jaren veelbelovende ontwikkelingen plaatsgevonden, waarbij technieken uit de ICT worden gecombineerd met celkweek en weefselkweek. Proefdiervrije technieken leveren zo steeds sneller en steeds betrouwbaarder betere kennis op over de gezondheid van mens en dier. Toch geldt de dierproef nog steeds als gouden standaard, en wordt die in veel gevallen nog verplicht gesteld. Zelfs als dat niet nodig is. De Partij voor de Dieren wil dat de EU proefdiervrije onderzoeks- en testmethoden sterk stimuleert en het gebruik van proefdieren tegelijk afremt, door strengere criteria en een strengere toetsing. Zo kunnen we dierproeven terugdringen en uiteindelijk helemaal afschaffen.

• De Partij voor de Dieren wil een forse verhoging van de drempel voor het uitvoeren van dierproeven. Een uitgebreide literatuurstudie voorafgaand aan de proef wordt een standaard eis. Aanvragen voor experimenten die geen zwaarwegend belang dienen, zoals gezondheidsclaims op voedingsmiddelen, krijgen geen goedkeuring.
• Voor de controle van vaccins worden proefdiervrije testen gebruikt. Waar deze testen nog ontbreken worden deze proefdiervrije testmethoden ontwikkeld.
• Genetische manipulatie van dieren wordt verboden. Dat geldt ook voor de zogeheten crispr-cas techniek.
• Europa investeert flink in proefdiervrije onderzoeks- en testmethoden.
• We willen een grote versnelling in de validatie van proefdiervrije onderzoeks- en testmethoden, zodat ze overal in Europa kunnen worden toegepast.
• Er komt verplichte data-uitwisseling om herhaling van dierproeven te vermijden. Bedrijven, ziekenhuizen, universiteiten en andere kennisinstellingen worden verplicht om alle gegevens over proefdiergebruik met elkaar te delen. Als bedrijven dat niet willen, vanwege bedrijfsgevoelige informatie, moeten ze die onderzoeken of tests verrichten zonder gebruik te maken van dieren.
• Europa zet zich in voor strikte naleving van het handelsverbod op cosmetische producten die op dieren zijn getest. Daarnaast zet de EU zich in voor een wereldwijd verbod.
• Het gebruik van primaten in dierexperimenten wordt zo snel mogelijk uitgefaseerd in de EU.
• Er komt een einde aan het fokken en doden van overtollige proefdieren.

Word lid

    Learn More Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws