Broei­kas­gassen vermin­deren


Als een van de rijkste continenten én een van de hoofdveroorzakers van klimaatverandering, draagt Europa een extra grote verantwoordelijkheid om het voortouw te nemen in het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. Voor bedrijven is het nu nog vaak goedkoper om door te gaan met vervuilen dan om milieumaatregelen te nemen. De Partij voor de Dieren wil dat de EU de uitstoot van broeikasgassen aan banden legt en toewerkt naar een werkelijk CO2-neutrale economie.

• De EU neemt een voortrekkersrol in het maken van mondiale, bindende afspraken over het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen en over maatregelen om opwarming van de Aarde te stoppen.
• Wij willen dat in 2030 de Europese uitstoot van broeikasgassen met 65% is verminderd (ten opzichte van 1990). Uiterlijk in 2040 is de Europese Unie uitstootvrij.
• Voor het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen wordt gebruik gemaakt van duurzame en milieuvriendelijke oplossingen. Ondergrondse CO2-opslag, mestvergisting, biomassa en kernenergie horen daar niet bij.
• Europa stapt af van het idee dat bedrijven ‘rechten’ hebben en kunnen verhandelen om het klimaat te schaden. Het EU Emission Trading System (ETS) wordt afgeschaft. Zolang het ETS nog bestaat gaat het plafond jaarlijks naar beneden.
• Europa bouwt de winning van steen- en bruinkool af. Er komt een plan om kolencentrales gefaseerd af te bouwen. Er wordt niet naar schalie- en steenkoolgas geboord.
• Zeer vervuilende fossiele brandstoffen zoals teerzandolie en schaliegas komen Europa niet meer in.
• Fossiele bedrijven als Shell en BP worden verplicht te rapporteren over de klimaat- en milieuimpact van hun brandstoffen en al hun activiteiten.
• Om klimaatverandering tegen te gaan, is het belangrijk om niet alleen naar de energiesector te kijken, maar ook naar ons voedsel: met name door vlees en zuivel te vervangen door plantaardige alternatieven valt grote klimaatwinst te behalen.

Het standpunt Broeikasgassen verminderen is onderdeel van: Milieu, klimaat en energie

Word lid

    Learn More Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Nieuws