Biodi­ver­siteit behouden


Bij ongewijzigd beleid zal de wereldwijde biodiversiteit nog verder afnemen. Verminderen van de consumptie van dierlijke producten is de belangrijkste en meest efficiënte maatregel om dit tegen te gaan. Daarnaast wil de Partij voor de Dieren dat Europees beleid wordt getoetst op de gevolgen voor natuur en biodiversiteit elders in de wereld. Bovendien willen we dat de EU het herstel en de bescherming van natuurgebieden wereldwijd actief gaat ondersteunen.

• De EU zet in op vermindering van de consumptie van dierlijke producten en stimuleert maatregelen die daaraan bijdragen.
• Er komt een verbod op de import van producten die ten koste gaan van tropisch regenwoud, oerbossen en andere cruciale ecosystemen. Dat betekent in ieder geval dat verlies van natuur en landroof moeten worden uitgesloten.
• Tegen illegale houtkap in de Europese bossen wordt hard opgetreden.
• De EU steunt (ontwikkelings)landen bij het bestrijden van illegale houtkap en bij goede controle op duurzaam bosbeheer. We willen strikte handhaving van het importverbod op illegaal gekapt hout.
• De EU zet zich in voor een wereldwijd netwerk van natuurgebieden, zowel op land als op zee. Daartoe krijgen ontwikkelingslanden steun bij de bescherming van hun natuur en biodiversiteit.
• De Partij voor de Dieren wil dat de EU al haar beleid toetst op de gevolgen voor natuur en biodiversiteit elders. Beleid dat ecosystemen in gevaar brengt, wordt stopgezet.
• Er komt een einde aan de verplichte bijmenging van biobrandstoffen. De grote vraag naar oliegewassen leidt tot de snelle verdwijning van oerbossen rond de evenaar en tot verlies van biodiversiteit. Ook de bijstook van biomassa in energiecentrales wordt gestopt: het kappen en opstoken van bossen draagt niet bij aan een beter klimaat, maar verergert de problemen juist.
• Wij willen dat Europa haar grenzen sluit voor producten die samengaan met natuurvernietiging en ecocide, zoals teerzandolie en uraniumerts.

Word lid

    Learn More Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws